Nieuws

Terugkijkend op het jaar 2020: visie en strategie

2020, oh wat een jaar! Er was één gebeurtenis die ons allemaal onmiskenbaar heeft getroffen. Gelukkig is er zelfs dit jaar ook veel positiefs gebeurd. Daarom willen we deze maand graag terugblikken op projecten waar we aan hebben gewerkt en waar we erg trots op zijn. Zo willen we dit jaar goed afsluiten en die energie meenemen naar 2021.

Het werken aan gezonde, duurzame en slimme leefomgevingen begint bij een heldere visie en een doordachte strategie. Dat geeft inzicht in de ruimtelijke opgaven die voor ons liggen en het maakt duidelijk wat we vandaag al kunnen doen om ambities te realiseren. In dit kader lichten we graag drie projecten uit waarmee we een stap richting een betere toekomst hebben gezet. 

Integrale Wijkaanpak

De transitie van Nederland start in de wijk. Opgaven op het gebied van o.a. energie, klimaatadaptatie, mobiliteit en verstedelijking zullen juist daar een merkbare impact hebben. Dat maakt een slimme aanpak noodzakelijk om nationale ambities te realiseren, binnen de beperkte ruimte, tijd, budgetten en diverse belangen. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we daarom inzichten geformuleerd die betrokkenen bij de wijkaanpak ondersteunen in het identificeren en afwegen van belangen en kansen. De aanpak verschaft inzicht in ruimtelijke claims op systeemniveau en maakt het op die manier mogelijk een strategie op te stellen. Deze Integrale Wijkaanpak biedt daarmee de nodige zekerheid in tijden van verandering.

Lees meer over dit project

Stedelijke vernieuwing Rogerius, Roemenië

Voor de stad Oradea in Roemenië hebben we een plan gemaakt om de dichtbevolkte wijk Rogerius te veranderen in een gezonde, prettige leefomgeving. Waar nu auto’s het straatbeeld domineren met onveilige situaties en luchtvervuiling als gevolg, keert in de komende jaren de leefbaarheid weer terug. Om de ingrepen succesvol te laten zijn, hebben we de bewoners mee laten praten over de vernieuwing. Meer groen, parkeerhubs, deelmobiliteit en corridors voor langzaam verkeer zijn enkele concrete oplossingen waar de stad nu stapsgewijs mee aan de slag gaat. In 2030 moet de vernieuwing voltooid zijn.

 

Binnenkort meer over het stappenplan voor vernieuwing. 

Lees meer over het project

Impact van geautomatiseerde mobiliteit op de stad

CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility) is een vorm van mobiliteit waarbij zelfrijdende auto’s met hun omgeving en met elkaar verbonden zijn. Deze ontwikkeling zal een grote impact hebben op onze leefwereld. Het biedt meer veiligheid, een snellere doorstroming en ruimtebesparing in steeds voller wordende steden. Maar gevaren liggen ook op de loer: zo kunnen er ook méér auto’s op straat komen, mensen kunnen minder gaan bewegen en door de automatisering kunnen bepaalde banen verdwijnen. Wij zijn daarom samen met Goudappel Coffeng door de gemeentes Rotterdam, Utrecht en Eindhoven gevraagd om de impact van CCAM te onderzoeken, in beeld te brengen en om te adviseren over een succesvolle overgang van de automobiliteit nu naar die in de toekomst met CCAM.

 

Houd onze website en social media in de gaten voor de resultaten van dit onderzoek! Die presenteren we begin volgend jaar aan onze opdrachtgevers.