bewegende
stad

Onze samenleving is in beweging. We verplaatsen ons voortdurend en met een steeds grotere actieradius van A naar B. Een vlotte doorstroom van al het verkeer is essentieel voor het functioneren van onze samenleving. Deze mobiliteitsvraag houdt direct verband met de ruimtelijke ordening. Waar vraagt bereikbaarheid ruimte? En hoe kunnen we met nieuwe technologie een duurzamer evenwicht tussen ruimte en mobiliteit bereiken?

Wij geloven dat een stad in beweging ook een stad van nabijheid is, waarbij alle fundamentele behoeften van een mens op loopafstand te vinden zijn. Mobiliteitshubs en smart mobility brengen mensen en diensten dichter bij elkaar. Deze ontwikkelingen kunnen niet zonder een grondig besef van de verschillende schaalniveaus van mobiliteit: van stoep en straat tot hogesnelheidslijn – ze zijn allen schakels in een groter geheel. 

“Wij geloven dat een stad in beweging ook een stad van nabijheid is, waarbij alle fundamentele behoeften van een mens op loopafstand te vinden zijn.”

Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad

Tijdens zijn aanstelling als Rijksadviseur voor Stad en Infrastructuur (2012-16) is PosadMaxwan partner Rients Dijkstra drie strategische mobiliteitsprojecten gestart: De Stad en de Ringweg, Het Knooppuntenloket en Fietsland. Van deze drie heeft Fietsland tot op heden de grootste impact gehad. De positieve aandacht die het project genereerde leidde ertoe dat de overheid de fiets weer ter harte ging nemen, na zich jaren afzijdig gehouden te hebben.

Fietsen als economische impuls

Ontwerpen voor de fiets in de stad zit diep verankerd in ons DNA. In 2008 kreeg PosadMaxwan een prijs van de Fietsersbond met een innovatief plan voor de Rotterdamse wijk Pendrecht. Doel was het ontwikkelen van een wijk waarin de fiets het meest logische vervoermiddel is. Met ons voorstel onderzochten we hoe een nieuw fietsnetwerk en parkeersysteem een economische impuls kunnen geven aan één van de aandachtswijken in Nederland, en zo kunnen bijdragen aan de herontwikkeling ervan.

Knooppunt met wonen en natuur

De Zuidknoop is het complexe knooppunt aan de Ring van Antwerpen, bij de toegang tot de Scheldetunnel. PosadMaxwan en Karres+Brands hebben de knoop verkeerskundig ‘opgeruimd’ en landschappelijk heringericht. Station Zuid wordt beter bereikbaar voor voetgangers en fietsers en er komt nieuwe ruimte voor hoogwaardig stedelijk wonen. In de knoop wordt bovendien een nieuw landschap aangelegd dat bijdraagt aan ecologische en recreatieve doelstellingen van de stad.

Infra-investeringen op basis van inzicht

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is een uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid. Besluiten over grote investeringen komen momenteel bij MIRT trajecten tot stand op basis van een integraal proces, waarbij ruimtelijke ordening en bereikbaarheid in samenhang met andere opgaven onderzocht worden. Betrokkenheid van regionale stakeholders is hierbij van groot belang. In verschillende projecten en programma’s hebben we deze procesaanpak gecombineerd met onderzoek, waarbij analyse en ontwerp de sleutel zijn om tot breed gedragen oplossingen te komen.

 

Naar nieuwsitem

Extra kansen bij inpassing wegen

Inpassingsvisies zijn de vertaling van de ruime doelstellingen uit het Routeontwerp voor Snelwegen in een concreet bouwproject, zoals de verbreding van de A4 Haaglanden of de A4 Leidschendam-Burgerveen. De visies van PosadMaxwan zijn sterk gericht op het verbeteren van de kwaliteit voor de omgeving en het bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van RWS. Ook de kruisende routes (auto, OV, fiets en natuur) en het wegontwerp behandelen we met zorg.

Meer thema's