veerkrachtige
stad

Duurzaamheid draait om het bereiken van een gezonde balans tussen de mens, het milieu en een welvarende gemeenschap, zonder de aarde uit te putten. Deze balans levert grote uitdagingen op voor het politieke, maatschappelijke en ruimtelijke debat. Hoe kunnen we tegemoetkomen aan onze huidige behoeften en er tegelijkertijd voor zorgen dat we toekomstige generaties niet beperken in hun noden en wensen?

Klimaatadaptatie, circulariteit en een duurzaam energie- en mobiliteitssysteem zijn daarom onderwerpen waar PosadMaxwan zich ten volle voor inzet. We werken aan bescherming tegen water en hitte, zijn scherp op grondstoffenreductie en zijn als bureau actief bezig met vermindering van CO2 uitstoot. Door onze integrale werkwijze overstijgen we de losse thema’s en staan we aan de basis van een systeemverandering. 

“Klimaatadaptatie, circulariteit en een duurzaam energie- en mobiliteitssysteem zijn daarom onderwerpen waar PosadMaxwan zich ten volle voor inzet.”

Natuurinclusief en gezond transformeren

Het monofunctionele, naar binnen gekeerde winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk transformeert tot gemengd stedelijk gebied. PosadMaxwan maakte een ontwikkelvisie en masterplan voor een aantrekkelijk gebied om te wonen en werken, waar principes voor gezonde verstedelijking en natuurinclusief bouwen zijn toegepast.   

Naar nieuwsitem

Waterveiligheid in een veranderend klimaat

In Nederland is water altijd een belangrijk thema; water geeft ons welvaart maar vormt tegelijk een bedreiging. In het Delta Atelier werkte PosadMaxwan jaren aan de plannen voor het Deltaprogramma, dat op verschillende schaalniveaus werkt aan de nationale waterhuishouding. Zo werkten we aan de waterveiligheid en klimaatadaptiviteit van Nederland.

Veerkrachtig stedelijk systeem

In opdracht van UN-Habitat maakte PosadMaxwan een duurzaam plan voor de uitbreiding van de stad Yangon, de grootste stad van Myanmar. Principes voor een veerkrachtig en duurzaam stedelijk systeem (inclusief water, voorzieningen, dichtheden, mobiliteit etc.) vormen de basis voor een strategisch plan.

Naar project

Van verkeersruimte naar duurzaam gebied

Het Beeldkwaliteitsplan voor de Groene Singel is het ambitieuze, langlopende initiatief om van de verkeersruimte van de Antwerpse Ring een voor de stad bruikbare en toegankelijke ruimte te maken. Zo ontstaat plek voor sport en spel, buurtactiviteiten, gezond bewegen en volop stadsnatuur.

Naar project

De Vlaamse grootstedelijke droom herzien

 

De eenzijdige ruimtelijke ontwikkeling en planning van Vlaanderen houdt te weinig rekening met energie, water en de voedselvoorziening. In een animatie blikten we jaren geleden hier al op vooruit. Door vroeg ruimtelijke opgaven te signaleren en van adequate oplossingen te voorzien, kunnen we als bureau doordachte, duurzame steden ontwerpen.

Meer thema's