Nieuws

Nijmegen Winkelsteeg: van breuklijn naar levendig middelpunt

Bedrijventerrein Winkelsteeg in Nijmegen heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld tot een kansrijk gebied met een divers aanbod aan ondernemers. Toch is de oorsprong van Winkelsteeg als bedrijventerrein aan de rand van de stad nog voelbaar, en dat terwijl het inmiddels een strategische plek inneemt door uitbreiding van de stad voorbij Winkelsteeg in de laatste decennia. Een verandering die vraagt om een heldere herpositionering van Winkelsteeg, van monofunctioneel bedrijventerrein naar een dynamisch gebied met een mix van wonen en werken. Winkelsteeg zal ruimte gaan bieden aan extra woningen en banen die de stad nodig heeft, zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie 2040. Daarom werken we samen met SITE Urban Development in opdracht van de gemeente Nijmegen aan een ambitiedocument en een ontwikkelvisie, die vorm gaan geven aan deze belangrijke ontwikkelingen.

Verbinding tussen oost en west

De Kanaalzone-Zuid, waarvan bedrijventerrein Winkelsteeg onderdeel uitmaakt, is weliswaar strategisch gelegen, maar het Maas-Waalkanaal vormt een breuklijn in de stad. Winkelsteeg heeft de potentie om zowel ruimtelijk als programmatisch een verbinding te vormen. Verbetering van de bereikbaarheid, gebruik van de groene kwaliteit en strategische inzet van programma’s moet de sociale samenhang van de stad versterken. Winkelsteeg als toekomstig werk-woonmilieu kan als een belangrijke katalysator fungeren in het afbreken van deze mentale en fysieke barrière tussen Nijmegen Oost en West. Onze ambitie is om het kanaal een belangrijke identiteitsdrager van het gebied te maken, die de omliggende wijken verbindt maar ook een kwaliteitsimpuls geeft.

Voorbeeld van groene en gezonde stedenbouw

De ontwikkelvisie moet een goed inzicht geven in de ruimtelijke en programmatische keuzes om die ambities te realiseren. Dat betekent dat er samenhang gecreëerd wordt met de binnenstad en Dukenburg en dat er een dynamisch gebied met een mix van werken, leven en ontspanning ontstaat. En omringd door verschillende stadswijken biedt het ook volop kansen om het gehele gebied een boost te geven op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Het kan een voorbeeld van groene en gezonde stedenbouw in de regio zijn, voortbordurend op de landschappelijke kwaliteiten die Nijmegen al heeft. Tot slot zal in alle ontwikkelingen de transitie op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit meteen een belangrijke plek krijgen.

Samenwerking met stakeholders

De input van stakeholders en omwonenden heeft in dit geheel een sturende rol. In mei is bij stakeholders opgehaald wat zij vinden van de eerste ideeën en welke kansen en bedreigingen zij zien bij de ontwikkeling van Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg. En in het najaar worden, samen met alle bewoners, ondernemers en organisaties die in de gebieden wonen, werken, recreëren, het ambitiedocument en de ontwikkelvisie verder uitgewerkt. Daarmee staat Winkelsteeg aan het begin van een duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelingstraject.