Nieuws

Gezond, veilig en bereikbaar met de Rotterdamse MobiliteitsAanpak

Rotterdam groeit en dus ook de mobiliteit. Daarom kiest de gemeente Rotterdam voor een gezonde en bereikbare stad met de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA); een ambitieus plan waardoor actieve en gezonde mobiliteit, dat wil zeggen fiets- en loopverkeer, meer ruimte krijgt en bijdraagt aan goede groei van de stad. Wij ondersteunden de gemeente inhoudelijk bij de totstandkoming van de RMA en de verbeelding van de belangrijkste onderdelen. De aanpak is onlangs vastgesteld in de gemeenteraad van Rotterdam.

Noodzaak voor transitie
De urgentie van het plan komt voort uit vier stedelijke opgaves: groei en verdichting, milieu en klimaat, buitenruimte en groen, en inclusiviteit in mobiliteit. Rotterdam krijgt tot 2022 18.000 woningen erbij en zelfs 50.000 woningen tot 2040. Om dit te accommoderen is een schaalsprong in het OV nodig en investering in de infrastructuur van de regio. Tegelijkertijd speelt het milieu een grote rol: de luchtkwaliteit in de stad voldoet niet overal aan de Europese normen en Rotterdam moet klimaatbestendiger worden. De gemeente wil verder werken aan het aantrekkelijker, groener en gezonder maken van de stad door te investeren in goed functionerende en aantrekkelijke openbare ruimte. Om mobiliteit inclusiever te maken is het nodig om dagelijkse voorzieningen makkelijk bereikbaar en aangenamer te maken, OV-locaties beter en prettiger bereikbaar te maken en de schaalsprong OV op Zuid te realiseren.

Analyse

De uitgebreide analyse die ten grondslag ligt aan de RMA laat duidelijk zien dat de mobiliteitstransitie al jaren in de binnenstad aan de gang is. Het aantal bewegingen per fiets, te voet en via het OV groeit, en het autogebruik neemt in het centrum niet toe. Om te zorgen dat we deze groeiende vraag naar gezonde en schone mobiliteit faciliteren, moeten keuzes gemaakt worden in de ruimteverdeling voor het verkeer.

Leidende principes


De voornaamste ideeën achter de aanpak zijn: 1) ruim baan voor voetgangers, fietsers en OV; 2) veilige en gezonde verbindingen; 3) een verrijking van de mobiliteitskeuzes en 4) vitaal economisch verkeer. Met de aanpak komt meer en kwalitatief betere ruimte voor voetgangers en fietsers, en het verkeer wordt anders door de stad geleid – bestemmingsverkeer kan overal blijven komen, maar ander autoverkeer wordt verdeeld naar de hoofdroutes. Dit geeft betere luchtkwaliteit, leefbaarheid en meer ruimte voor andere woonmilieus. Boulevards, stads- en verblijfsstraten transformeren geleidelijk naar wegprofielen met indeling op snelheid. OV-knooppunten worden beter bereikbaar en aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers, en een overstappunt voor autorijders. 

De gemeente spreekt met de logistieke sector een ZES-zone (Zero Emissie Stadsdistributie) af en werkt stimuleringsmaatregelen voor schone logistiek uit. Alle modaliteiten krijgen een plek, maar de verblijfskwaliteit staat voorop. De aanpak is ter illustratie op vier niveaus verbeeld, namelijk voor de stad als geheel, de binnenstad, de buurt (stadswijken, buitenwijken en kleine kernen) en de regio.

Vooruitblik
De gemeente Rotterdam ontwikkelt zich de komende jaren stapsgewijs naar een stad waar het steeds fijner is om te verblijven en te verplaatsen. De transitie begint dit jaar al met kleinschalige experimenten en tot 2022 wordt in het centrum de eerste basis gelegd met de herinrichting en kwaliteitsimpuls van de Coolsingel. In de laatste fase van de ontwikkeling – tot 2040 – komt een nieuwe westelijke oeververbinding in beeld die de mogelijkheid geeft het hoogwaardig OV-netwerk aan de westkant van de stad uit te breiden.

Naar het rapport