Nieuws

Gebiedsvisie voor een duurzame en levendige Schipholweg Leiden

Van monotoon kantoorgebied, naar een levendige en duurzame straat waar het aangenaam verblijven is. Dat is de insteek achter de gebiedsvisie voor de Schipholweg in Leiden, die we in opdracht van de gemeente opgesteld hebben. De visie is ontwikkeld in samenwerking met een breed scala aan belanghebbenden, met als doel het creëren van randvoorwaarden voor strategische herontwikkeling waar de hele stad van profiteert. De gebiedsvisie ligt nu in de inspraak.

Versterken van de stad

De herontwikkeling van de Schipholweg draagt op twee manieren bij aan een sterkere positie van de stad. Het stationsgebied in Leiden – waar de Schipholweg deel van uit maakt – wordt een waardige entree voor bezoekers aan de stad.  Daarnaast kan de Schipholweg, door haar strategische ligging tussen de historische binnenstad en het Leiden Bio Science Park, de ontwikkeling van Leiden als internationale kennisstad verder stimuleren. 

Schone en menselijke richtlijnen

Het uitgangspunt voor de gebiedsvisie was: verduurzaming, verdichting en functiemenging. Voor de gebiedsvisie zijn vijf richtlijnen opgesteld, die als een rode draad door de thema’s herontwikkeling van de openbare ruimte en gebouwen en verkeer lopen:

  • menselijke maat,
  • duurzaam ruimtegebruik,
  • klimaatadaptief en circulair,
  • levendig en veelzijdig,
  • verbinden en verblijven.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er ruimte wordt gemaakt voor langzaam verkeer. Gedeelde en geclusterde parkeervoorzieningen, samen met inzet op deelmobiliteitsconcepten zorgen voor meer openbare ruimte, maar ook voor aantrekkelijke functies die bijdragen aan de levendigheid van het woon- en werkgebied. Door de openbare ruimte integraal opnieuw in te richten ontstaat een netwerk met aangename verbindingen én kwalitatieve verblijfsplekken. Vergroening geeft een beter microklimaat, draagt bij aan klimaatadaptie en geeft een impuls aan de ecologische waarden van het gebied. Door het terugbrengen van de menselijke maat aan de Schipholweg, gecombineerd met functiemenging, ontstaat een aangenaam woon- en werkgebied. Door circulair te bouwen, transformeren en slopen wordt de ecologische voetprint tot een minimum beperkt.

 

Participatietraject

De gebiedsvisie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg. In een reeks ateliersessies en wijkwandelingen zijn waarden, kansen, bedreigingen en zorgen van en over het gebied opgehaald. Het concept is getoetst aan deze groep en reacties zijn verwerkt in de visie zoals deze er nu ligt. De visie ligt nu in de inspraak; dat geeft alle belanghebbenden en betrokkenen de gelegenheid om nog eenmaal integraal op de visie te reageren. De inspraakreacties worden vervolgens meegenomen in de definitief vast te stellen versie van de Gebiedsvisie Schipholweg door de raad. Vaststelling ervan wordt begin 2020 verwacht. In de tussentijd werkt de gemeente de financiële consequenties van de gebiedsvisie verder uit in de vorm van een businesscase en strategie.

 

Meer informatie www.leiden.nl/schipholweg