Nieuws

Bereikbaar Haarlemmermeer in 2040

De gemeente Haarlemmermeer maakt het regionale mobiliteitsnetwerk klaar voor de toekomst, om ook over twintig jaar goed bereikbaar én een prettige woon- en leefomgeving te blijven. De basis voor die ontwikkeling vormt de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 die we voor de gemeente hebben opgesteld. De studie is onlangs vastgesteld door het college van de gemeente Haarlemmermeer, de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Deze drie partijen willen samen werken aan de onderliggende opgaven, om te komen tot de benodigde verkeers- en mobiliteitsstructuur in Haarlemmermeer tot 2040.

Eerst bewegen dan bouwen

Door de sterke groei in het aantal inwoners en het aantal banen, kent de Metropoolregio Amsterdam een aantal grote uitdagingen op het gebied van wonen, werken, recreatie en vervoer. Dit geldt ook voor Haarlemmermeer, waar een toename van het aantal woningen van meer dan 30 procent is gepland. Daarnaast vindt er (her-)ontwikkeling van een aantal grote bedrijventerreinen plaats, zoals die in het stationsgebied van Hoofddorp en rondom Schiphol. Om gebieden geschikt te maken voor woningbouw is bereikbaarheid een voorwaarde. "Eerst bewegen dan bouwen" is daarom het credo van de gemeente Haarlemmermeer. Naast inzet en investeringen vraagt dit ook een hechte samenwerking tussen het woningbouwprogramma en deze netwerkstudie. Dit laatste biedt een solide basis voor de drie partijen om de komende 10 tot 20 jaar samen de oplossingen en maatregelen uit te werken die nodig zijn voor de enorme woningbouwopgave. 

Schaalsprong voor mobiliteit

Met deze netwerkstudie wordt gekeken naar een aantal zaken: van oplossingen voor voetgangers en fietsers tot gebruik van het openbaar vervoer, deelmobiliteit en wegverkeer. Als belangrijkste principes zijn duurzaamheid van vervoerswijzen, nabijheid van voorzieningen, robuustheid op netwerkniveau en wendbaarheid voor nieuwe trends gehanteerd. De elektrische fiets biedt bijvoorbeeld enorme kansen voor woon-werkverkeer. Door het aanbod voor wandelen, fietsen en gebruik van het OV te verbeteren neemt de keuzevrijheid van de reiziger toe. Daardoor wordt het mobiliteitsnetwerk inclusiever. De bredere gevolgen van de mogelijke doortrekking van de metro naar Schiphol en Hoofddorp zijn ook in kaart gebracht.   

Samenwerken voor mobiliteit

Als conclusie van de Netwerkstudie en als start van het vervolgproces is een adaptieve samenwerkingsagenda opgesteld. De Netwerkstudie maakt duidelijk dat veel opgaven in de gemeente Haarlemmermeer liggen. Ook vormt het een goede basis voor hoe de drie initiatiefnemers denken over hoe die ruimtelijke opgaven tot ontwikkeling gebracht kunnen worden en welke randvoorwaarden op het gebied van mobiliteit daarbij horen. De drie partijen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om te investeren in en uitvoering te geven aan de agenda.

(Scroll naar beneden voor meer kaarten uit de Netwerkstudie)