Nieuws

TU Delft Campus Zuid

Het stedenbouwkundig plan en de Notitie Beeldkwaliteit die we voor de TU Delft Campus Zuid maakten, zijn onlangs officieel goedgekeurd door het College van Bestuur. Deze kaders geven richting aan de groei van de universiteit. Ook vormen ze het vertrekpunt bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen en openbare ruimtes.

De TU Delft heeft de ambitie om een modern werk- en leergebied te ontwikkelen. Daarom is het initiatief genomen om het terrein ‘Campus Zuid’, voorheen Technopolis, te transformeren tot hoogwaardig bedrijventerrein. Dit richt zich op ondernemingen die zich dicht bij het educatieve, innovatieve milieu van een internationaal hoog aangeschreven Technische Universiteit willen vestigen. Het stedenbouwkundig plan ondersteunt deze herinrichting, passend bij het bijzondere karakter van de ontwikkeling en bij de ambities voor de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied en de nieuwe gebouwen.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan is een uitwerking van de principes en ideeën voor de ruimtelijke opzet uit het in 2019 opgestelde Ruimtelijk Ontwikkelperspectief. Het plan biedt ruimte aan academische functies, bedrijven en instellingen die samenwerken met de TU Delft binnen een helder raamwerk van groene-blauwe openbare ruimtes. De kwalitatief hoogwaardig en overwegend groen ingerichte buitenruimte vormt hierbij de basis voor de structuur van Campus Zuid en verleent de campus haar bijzondere karakter. Daarnaast kenmerkt de hoofdstructuur van het plan zich door een voortzetting van de onderliggende polderstructuur en helder afgebakende clusters van kavels met gebouwen en landmarks in de openbare ruimte.

 

Ook wil de TU Delft gebruikers stimuleren om andere vervoersmiddelen dan de auto te gebruiken. Op Campus Zuid gebeurt dat door in te zetten op het verbeteren van de fietsinfrastructuur met aansluiting op regionale fietsroutes. Het aanbieden van meerdere modaliteiten; waaronder openbaar vervoer en het plaatsen van entrees van gebouwen en parkeergarages aan langzaam verkeerroutes, dragen hier aan bij. Tegelijkertijd ontmoedigt de TU veelvuldig autogebruik door kritisch te kijken naar parkeerbehoeftes van bedrijven en het faciliteren daarvan.

Notitie Beeldkwaliteit

De Notitie Beeldkwaliteit TU Delft Campus Zuid is opgesteld in aanvulling op het  stedenbouwkundig plan en is richtinggevend voor de beeldkwaliteit van nieuwe gebouwen en nieuw in te richten openbare ruimte. De richtlijnen zijn bedoeld als een inspirerend kader, waarmee ontwerpers en ontwikkelaars gestimuleerd worden om voor de hoogst haalbare ruimtelijke kwaliteit te gaan. Zo levert de wisselwerking tussen een hoogwaardige openbare ruimte, de private buitenruimtes en de architectuur van de gebouwen een bijdrage aan de beleving van het gebied.