Nieuws

Woningbouwimpuls-bijdrage voor transformatie Nijmegen Winkelsteeg

Het strategisch gelegen Winkelsteeg zal worden getransformeerd van monofunctioneel bedrijventerrein naar een dynamisch gebied met een mix van wonen en werken. Om vorm te geven aan deze transformatie hebben we vorig jaar samen met SITE Urban Development in opdracht van de gemeente Nijmegen een ontwikkelvisie gemaakt voor Winkelsteeg en een ambitiedocument voor Kanaalzone-Zuid, waar Winkelsteeg een onderdeel van is. Vanuit de wens om versneld woningen te kunnen bouwen in Winkelsteeg heeft de gemeente Nijmegen een subsidie aangevraagd. Vorige week is bekend geworden dat de gemeente een woningbouwimpuls-bijdrage van ruim 9 miljoen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal ontvangen. We zijn blij met deze financiële impuls voor de ontwikkeling van Nijmegen Winkelsteeg tot een bruisend werk-woongebied.

Woondeal en Omgevingsvisie

Vorig jaar sloot de gemeente Nijmegen de Woondeal met het Rijk, de provincie en de regiogemeenten. Daarnaast stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2020-2040 vast. Deze bieden de kaders om het grote woningtekort in Nijmegen terug te dringen in de komende jaren. Het doel is om in de komende 20 jaar 15.000 woningen te bouwen én extra banengroei te realiseren binnen de grenzen van de huidige stad. Winkelsteeg is een goede plek om invulling te geven aan deze ambities.

Ontwikkelvisie en Ambitiedocument

De door ons gemaakte Ontwikkelvisie Winkelsteeg biedt een raamwerk voor een ‘georganiseerd organische’ transformatie van Winkelsteeg naar een gemengd werk-woongebied. Winkelsteeg zal samen met verschillende stakeholders uit het gebied vanuit dit nieuw perspectief worden ontwikkeld. Het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid brengt samenhang in de ontwikkelingen van de woonwijken rondom Winkelsteeg en dient als kader voor toekomstige planvorming.

Geleidelijke transformatie

Onze ambitie voor Winkelsteeg is dat het gebied in de komende twintig jaar verkleurt van een extensief bedrijventerrein in combinatie met maatschappelijk programma naar een toekomstbestendig stedelijk werk-woonmilieu met een groene identiteit. Om dit te bereiken zetten we in op een geleidelijke intensivering van Winkelsteeg met een mix van werk- en woonfuncties in combinatie met (stedelijke) voorzieningen. Daarbij worden kwaliteiten benut op het gebied van landschap, cultuurhistorie en bedrijvigheid.

Subsidie

Om Winkelsteeg te kunnen transformeren heeft de gemeente Nijmegen een zogenaamde woningbouwimpuls-bijdrage aan het Rijk gevraagd van ruim 9 miljoen euro. Met de bijdrage kan de gemeente Nijmegen sneller aan de slag, meer woningen betaalbaar maken en zorgen voor een versterking van het economische klimaat in Winkelsteeg. Dit door fors te investeren in de aantrekkelijkheid van het gebied.

Vervolg

De subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft de gemeente Nijmegen een mooie kans om de ambities uit de Omgevingsvisie verder in te vullen. Dit voorjaar rondt de gemeente samen met omwonenden, ondernemers, professionals en andere betrokkenen de Ontwikkelvisie Winkelsteeg af. Dit biedt de basis voor de uitwerking van de plannen voor de verdere ontwikkeling van Winkelsteeg.