Nieuws

Vlaams Bouwmeester Scan: Halle

Vlaanderen staat voor de uitdaging haar steden en dorpen om te vormen tot duurzame leefomgevingen. De Vlaams Bouwmeester Scans dienen als kickstart voor deze transitie. In een multidisciplinair team (met o.a. 2DVW Architecten) hebben wij zes gemeenten onder de loep genomen. Eén daarvan is Halle.

De kernkracht van Halle

Halle is een stad met bijna 40.000 inwoners op de Vlaams-Waalse grens, iets ten zuiden van Brussel. Dit laatste maakt de gemeente een geliefde plek om te wonen; welvarend en met een hoge werkgelegenheid. Behalve de gunstige ligging heeft Halle zelf veel te bieden. Het is een bruisende stad aan de rivier de Zenne en is omgeven door belangrijke groengebieden, zoals het Pajottenland, de Zennevallei en het Hallerbos.

De kansen

Met haar omringende groen en stedelijke vitaliteit vormt Halle een waardevolle leefomgeving. Door zich te concentreren op het behouden en uitbreiden daarvan, kan Halle de leefbaarheid en tegelijkertijd duurzaamheid van de stad vergroten. Tegelijkertijd kan Halle aan bredere klimaat- en natuurdoelen bijdragen. Een actieve houding vanuit de gemeente en een allesomvattende visie zijn nodig om dit te verwezenlijken. Waar nodig en mogelijk helpt samenwerking op regionaal schaalniveau om kansen te benutten en oplossingen voor problemen te vinden.

De uitdagingen

Brussel brengt Halle veel positiefs, maar een aantal van de problemen waar Halle tegenaan loopt komen ook vanuit de hoofdstad. Zo voelt Halle de druk van een 'uitdeinend Brussel' en komt het steeds meer in het zwaartepunt van de provincie te liggen qua wegen, inwoners, bedrijvigheid en onderwijsvoorzieningen. Hoewel Halle (nog) niet als centrumstad erkend wordt, heeft het wel te maken met dezelfde grootstedelijke problematiek. De gemeente staat voor uitdagingen als het plaats bieden aan de sterk groeiende bevolking, grotere belasting van het mobiliteitssysteem en de noodzaak om de dominante positie van de auto terug te dringen. De druk op de open ruimte is groot, net als de urgentie om naar een klimaatneutrale samenleving toe te bewegen.

De ambities

Om de kernkracht van Halle – een bruisende stad aan de Zenne – optimaal in te zetten zijn de volgende drie ambities gedefinieerd:

Ambitie 1. Continuïteit in de groenstructuur en natuur tot in het stadshart.
Het is belangrijk om de uitbreiding van de stad binnen de grenzen van de Zennevallei te houden. Zo kan ecologische ontwikkeling en versterking plaatsvinden.

Ambitie 2. Infrastructuur als structuurgevend element voor toekomstige ontwikkelingen.
Aanpassingen aan het Brussel-Charleroi kanaal zorgen voor een regionale doorgang door een aangename omgeving met een groen-blauw karakter. Het wegennet rondom Halle biedt kansen om verdere uitbreiding van de stadskern naar het buitengebied te beperken én om het verkeer in de binnenstad te verminderen dan wel te ontlasten. Daarnaast vormen bedrijvigheid en opwekking van hernieuwbare energie aan de stadsrand een buffer tot het landschap.

Ambitie 3. Het verenigen van twee stadshelften.
De klassieke kwaliteit van Halle ligt in het gebied binnen de oude stadsvesten. De nieuwe binnenstad ligt echter aan twee kanten van de Zenne met het station als middelpunt. In de visie is het belangrijk om het stationsgebied te gaan zien als regionale hub en kans voor strategische en duurzame verdichting. Om de twee gescheiden stadshelften te verenigen is een ‘groene ring’ voor langzaam verkeer bedacht. De binnenstad wordt nog prettiger gemaakt door een geleidelijke uitfasering van het parkeren van auto's. Minder auto’s betekent een fiets- en voetgangersvriendelijke binnenstad, en dat zorgt voor levendigere straten, een betere omzet voor winkels en het terugbrengen van leegstand. In de stad draait het niet langer om de auto, maar om de fiets.

De reactie

Marijke Ceunen, schepen Duurzaam, Ruimte en Wonen van de stad Halle: “De Bouwmeester Scan heeft nieuwe en uitdagende ideeën geïntroduceerd en de lopende projecten en beleidsdoelstellingen van de stad in een wervend document verzameld. Om de Bouwmeester Scan succesvol uit te voeren is er nood aan een integrale en samenhangende visie én een instrumentarium voor regelgeving en handhaving.

Wil Halle haar innovatief ruimtelijk beleid uitvoeren, dan zijn tools zoals een instrumentendecreet waarin planschade voor bestemmingswijzigingen in zijn voorzien essentieel. Het rapport geeft hiervoor duidelijke aanbevelingen.

De Bouwmeester Scan focust zich voornamelijk op het stedelijk kerngebied van Halle. Een stuurgroep bewaakt dat de inzichten van de scan worden doorgetrokken over het hele grondgebied, dat ze de basis zijn voor de opmaak van het klimaatplan en dat er een grote gedragenheid ontstaat bij de stadsdiensten, beleid en burgers.”