Nieuws

Ontwikkelvisie Winkelsteeg vastgesteld door Gemeenteraad Nijmegen

Vorige week heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Ontwikkelvisie Winkelsteeg, die we samen met SITE Urban Development hebben opgesteld, formeel vastgesteld. Het toekomstplan (ambitiedocument) voor de Kanaalzone-Zuid dat we voorafgaand aan de ontwikkelvisie maakten is in juni al vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente door kan met het ontwikkelen van Winkelsteeg tot een dynamisch woon- en werkgebied. De Winkelsteeg zorgt niet alleen voor de broodnodige nieuwe woningen en werkplekken, maar zal ook van grote waarde zijn als springplank en sociale brug tussen stadscentrum en perifere wijken. Daarnaast is er groen licht voor de realisatie van het stationsgebied Goffert, een deelgebied uit de ontwikkelvisie. Zo kan Winkelsteeg het verschil maken en zich ontwikkelen van breuklijn in de stad naar een levendige plek in Nijmegen.

Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg

Nijmegen blijft groeien, in aantal inwoners, werknemers en bezoekers. De gemeente streeft ernaar om deze groei binnen de huidige stad te laten plaatsvinden. In de Omgevingsvisie 2040 is aangegeven dat, in de zoektocht naar ruimte voor de extra te creëren woningen en banen, de Kanaalzone-Zuid en daarbinnen Winkelsteeg een belangrijke rol spelen. Dit is ook bekrachtigd in de Woondeal Arnhem Nijmegen.

Grofweg bestaat Kanaalzone-Zuid uit zeven naoorlogse woonbuurten en Winkelsteeg in Nijmegen West, met de beide NS-stations Dukenburg en Goffert als belangrijke OV-knooppunten. Het is een complexe grootstedelijke gebiedsontwikkeling, waarbij een groot aantal opgaven samenkomen: de transformatie van verouderde bedrijfsterreinen, de stedelijke verdichting rondom stationsknopen, de economische vernieuwing en de sociaal-maatschappelijke aanpak van wijken met een achterstand.

Kanaalzone-Zuid ambitiedocument

Ons toekomstplan voor Kanaalzone-Zuid beoogt samenhang te brengen in de ontwikkelingen van de verschillende gebieden en als kader te dienen voor toekomstige ontwikkelingen en planvorming. Onze ambitie is om de barrièrewerking van het kanaal te verkleinen en de omliggende wijken een impuls te geven. Enerzijds wordt er ingezet op verbeteringen binnen wijken, zoals het komen tot een betere mix van woningen in type en prijsklasse en het toevoegen van werkgelegenheid. Anderzijds  wordt er ingezet op het verbeteren van de verbindingen tussen wijken zodat ze beter gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Het kanaal wordt de belangrijkste identiteitsdrager van het gebied, die de omliggende wijken verbindt maar ook een kwaliteitsimpuls geeft. Winkelsteeg vormt met zijn grote potentie om nieuwe woningen en werkgelegenheid toe te voegen, een katalysator voor deze ontwikkeling.

Winkelsteeg ontwikkelvisie

In uitwerking hierop biedt de Ontwikkelvisie Winkelsteeg een raamwerk voor een ‘georganiseerd organische’ transformatie van Winkelsteeg. Het bedrijventerrein heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld tot een kansrijk gebied met een divers aanbod aan ondernemers. Toch is de oorsprong van Winkelsteeg als bedrijventerrein aan de rand van de stad nog voelbaar.Winkelsteeg verandert in de komende jaren van een wat monofunctioneel bedrijventerrein naar een gezond, vitaal en toekomstbestendig werk-woonmilieu met een groene gebiedsidentiteit.

Enerzijds wordt het een vitaal bedrijventerrein dat voortbouwt op de bestaande bedrijvigheid en profiteert van de centrale ligging in de stad. Anderzijds biedt het een unieke plek om te wonen met een gedifferentieerd woningaanbod en bijzondere kwaliteiten, zoals het kanaal en de aanwezige groenkwaliteit. Daarbij dient een ruim aanbod van (maatschappelijke) voorzieningen als intermediair voor werknemers en bewoners van Winkelsteeg alsmede de omliggende buurten. Het aanwezige groen in Winkelsteeg zal meer zichtbaar, versterkt en verbonden worden en de gebruikswaarde zal worden vergroot. Hiermee zal groene dooradering als verbinder fungeren en ruimte bieden voor sport, spelen, ontmoeten en beleven.

We zien de ontwikkeling van Winkelsteeg ook als kans om bestaande opgaven op het gebied van leefbaarheid, klimaatadaptatie, vergroening, economische vitaliteit en bereikbaarheid aan te pakken. Door alle ambities en opgaven in samenhang te beschouwen, ontstaat er ruimte voor een aantrekkelijke en gezonde stad. We hebben hiervoor 8 ontwikkelingsprincipes gedefinieerd:

  • Een gemengd werk-woongebied;
  • Ankerpunten in het gebied;
  • Robuust groen-blauw netwerk (groen);
  • Robuust groen-blauw netwerk (water);
  • Winkelsteeg als verbinder;
  • Omarmen van het kanaal;
  • Netwerk voor mensen;
  • Ruimte voor sporten en bewegen.

Vervolgens hebben we een ruimtelijk raamwerk opgesteld dat flexibel en robuust genoeg is om met de onzekerheden van de toekomst om te gaan, maar ook voldoende houvast en vertrouwen biedt voor besluiten van vandaag en morgen. Ook benutten en versterken we de reeds aanwezige kwaliteiten in Winkelsteeg om binnen de ruimtelijke hoofdstructuur diverse deelgebieden met een eigen identiteit en programmamix te realiseren.

Ankerpunten

­Een van de ankerpunten, die een belangrijke programmatische impuls geeft en cruciaal is voor de identiteit van Winkelsteeg, is de Stationsomgeving Goffert-NTC. Dit wordt een belangrijke entree van Winkelsteeg, waarbij ruimte gemaakt wordt voor nieuwe ontwikkelingen rondom het station. De directe omgeving van station Goffert wordt ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied dat de mogelijkheid geeft aan de Novio Tech Campus om te groeien en ruimte biedt voor betaalbare woningen met duidelijke aandacht voor OV en langzaam verkeer. De Stationsomgeving Goffert-NTC zal Winkelsteeg beter verbinden met andere wijken.

Een andere ankerpunt, dat een belangrijke rol speelt bij de opheffing van de barrierewerking van het Maas-Waalkanaal, is de Kanaalknoop. Rondom de brug van de Nieuwe Dukenburgseweg wordt een nieuw gebied ontwikkeld dat een gezicht heeft aan het kanaal. Nieuwe bebouwing met voornamelijk wonen en consumentgerichte dienstverlening in de plint- zorgt voor het activeren van de route langs en over het kanaal. Zo brengt Kanaalknoop stadsdeel Dukenburg, Winkelsteeg en het centrum van Nijmegen dichter bij elkaar.