Nieuws

Een nieuwe toekomst voor TU Delft locatie Gele Scheikunde

PosadMaxwan heeft samen met de TU Delft, de gemeente en omwonenden een ruimtelijk-programmatisch kader ontwikkeld voor de TU locatie Gele Scheikunde. Dit kader vormt de basis voor de herontwikkeling van het gebied, van onderwijslocatie tot woon-/werkgebied. De ambities, wensen en eisen van de belanghebbenden zijn vertaald naar heldere ontwerpprincipes die kunnen rekenen op steun in de verdere planvorming, en zo een cruciale factor vormen in het slagen van de gebiedstransformatie. In de nieuwe opzet wordt de locatie een belangrijke schakel tussen binnenstad en campus.

Uitgangspunten voor kwaliteit

Het ruimtelijk-programmatisch kader kent een aantal uitgangspunten om de kwaliteit van deze gunstig gelegen plek te verhogen:

  1. Versterk groen & blauw (flora & water) kwaliteiten, toevoegen van openbaar groen,
  2. Focus op hoge kwaliteit openbare ruimte en architectuur in afstemming op elkaar,
  3. Zorg voor aansluiting op omgeving qua bouwhoogte, typologieën en kwaliteit openbare ruimte,
  4. Zet in op stedelijke dichtheid en een divers woonprogramma,
  5. Faciliteer duurzame bereikbaarheid, ruimte voor voetgangers, fietsers en in mindere mate de auto.

Op basis van deze vijf uitgangspunten zijn ruimtelijke principes geformuleerd, met één of meerdere uitwerkingen. Deze vormen de ruimtelijk-programmatische handvatten van de stedenbouwkundige visie voor herontwikkeling van deze locatie. De visie sluit aan bij de principes uit voorgaande studies voor dit deel van de TU en het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief voor de gehele TU Campus. Met behulp van interactieve werksessies en ontwerpstudies met belanghebbenden zijn de kaders voor herontwikkeling samengesteld en verder aangescherpt. Hierdoor is een breed gedragen visie ontstaan, waarbij de TU Delft en de gemeente in onderling overleg de speelruimte voor ontwikkeling hebben bepaald.

Faculteit Scheikundige Technologie

Het complex Gele Scheikunde bestaat uit een aantal gebouwen tussen de Julianalaan, Michiel de Ruyterweg en Prins Bernhardlaan. Het complex is onderdeel van TU Noord, een gebied in transitie met historische gebouwencomplexen die sinds lange tijd het karakter bepalen, maar waar de TU Delft zich als instituut steeds verder terugtrekt. Na circa 70 jaar lang de thuisbasis voor de faculteit Scheikundige Technologie te zijn geweest, heeft het gebouwencomplex Gele Scheikunde tegenwoordig geen functie meer. De universiteit wil het complex verkopen aan een andere partij zodat hier een nieuw stuk stad kan worden ontwikkeld.

Vervolg
De gemeente Delft heeft onlangs ingestemd met de aankoop van een deel van de locatie om een internationale middelbare school te vestigen. Het overige deel van de locatie zal via een openbare verkoop in handen komen van een ontwikkelaar, die aan de hand van de uitgangspunten en principes een passend plan zal opstellen om hier een nieuw woon-/werkgebied te realiseren.