Nieuws

Koppelkansen van natuur en klimaatadaptatie bij de energietransitie

In steeds meer steden worden warmtenetten aangelegd. Dat brengt ook kansen met zich mee om de werkzaamheden te combineren met andere maatregelen. Daarom verkenden wij, in samenwerking met nest architect voor de dieren en de gemeente Den Haag, de koppelkansen voor natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie bij de aanleg van een warmtenet in Den Haag. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Wijkpark Transvaal

Wij hebben ons specifiek gericht op het Wijkpark Transvaal, een populair en veelgebruikt park in het hart van Den Haag. Het wijkpark Transvaal gaat op de schop voor de aanleg van het warmtenet. Het warmtenet sluit niet aan op de wijk en bewoners ervaren vooral overlast. Er liggen daarom mogelijkheden om het park te vernieuwen door ‘werk met werk’ te maken.

Inzichten

Er is veel te winnen voor het park op zowel na­tuurinclusiviteit als klimaatadaptiviteit. De hoge gebruiksdruk vraagt om synergie tussen ge­bruiksfuncties en natuurinclusieve en klimaat­adaptieve maatregelen. Het onderstaande combinatiescenario is afgeleid de twee thematische scenario's, die hiernaast zijn weergegeven. In dit scenario vinden we een grote variatie aan beplanting waaronder een mix van bomen met hoge ecologische waarde, die daarnaast zor­gen voor schaduw en wateropname. De structuur van het park wordt bepaald door het warmtenet en de belangrijkste looplijnen.

De aanleg van dit warmtenet zetten we slim in om ook andere grootschalige ingrepen te ma­ken. Voor natuurinclusiviteit kan het warmtenet bijdragen aan natuurverbindingen. Daarnaast kan het warmtenet ook gecombineerd worden met waterafvoer die water vanuit straten verbindt met verschillende grote waterbergingslocaties.

Hoe nu verder?

Door slim ingrepen te koppelen hoeft maar één keer de straat opengelegd worden terwijl de buurt er een hoop voor terugkrijgt. Dit vraagt echter wel om een aanpak waarbij koppelkansen vanaf het begin worden geidentificeerd (onder andere met behulp van participatie) en goed wor­den meegenomen in het ontwerp. De gemeente Den Haag wil serieus aan de slag gaan met het klimaatadaptiever en natuurinclusiever maken van het wijkpark - het advies is dan ook het ge­sprek aan te gaan met verschillende afdelingen in de gemeente om op een slimme en efficiente manier te kijken naar het verbinden van opgaven en extra waarde toe te voegen aan het eindresul­taat.