sterke
stad

Onze generatie staat aan de basis van een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid is groot en levert enorme uitdagingen op, ook voor de ruimtelijke ordening. Het inpassen van de energietransitie en omschakelen naar een duurzame mobiliteit hebben een sterk ruimtelijke impact. Maar ook de overstap naar een circulaire economie vraagt om een andere inrichting van onze omgeving. Hoe geven we toekomstbestendig vorm aan onze ruimte en wat is het meest strategische tijdspad voor verandering?

Bij PosadMaxwan maken we ons er hard voor deze noodzakelijke veranderingen mogelijk te maken. We doorgronden de opgaven zo goed mogelijk; niet enkel vanuit technisch of economisch perspectief, maar we wegen ook de menselijke factor mee. Een duurzame toekomst is in onze ogen een inclusieve toekomst. Alleen wanneer de verandering breed gedragen is en navolging krijgt, kunnen we met z’n allen het verschil maken.

Bij het ontwerpen van nieuwe plekken in de stad of het in gang zetten van (functie-)veranderingen, kijken we integraal naar een opgave. Zo voorkomen we dat een oplossing voor het ene probleem moeilijkheden veroorzaakt op een andere plek of op een andere schaal. We denken niet in stenen, maar in systemen voor een betere toekomst.

“Een duurzame toekomst is een inclusieve toekomst. Alleen dan kunnen we met z’n allen het verschil maken.”

Natuurinclusief en gezond transformeren

Het monofunctionele, naar binnen gekeerde winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk transformeert tot gemengd stedelijk gebied. PosadMaxwan maakte een ontwikkelvisie en masterplan voor een aantrekkelijk gebied om te wonen en werken, waar principes voor gezonde verstedelijking en natuurinclusief bouwen zijn toegepast.   

Naar nieuwsitem

Waterveiligheid in een veranderend klimaat

In Nederland is water altijd een belangrijk thema; water geeft ons welvaart maar vormt tegelijk een bedreiging. In het Delta Atelier werkte PosadMaxwan jaren aan de plannen voor het Deltaprogramma, dat op verschillende schaalniveaus werkt aan de nationale waterhuishouding. Zo werkten we aan de waterveiligheid en klimaatadaptiviteit van Nederland.

Veerkrachtig stedelijk systeem

In opdracht van UN-Habitat maakte PosadMaxwan een duurzaam plan voor de uitbreiding van de stad Yangon, de grootste stad van Myanmar. Principes voor een veerkrachtig en duurzaam stedelijk systeem (inclusief water, voorzieningen, dichtheden, mobiliteit etc.) vormen de basis voor een strategisch plan.

Naar project

Van verkeersruimte naar duurzaam gebied

Het Beeldkwaliteitsplan voor de Groene Singel is het ambitieuze, langlopende initiatief om van de verkeersruimte van de Antwerpse Ring een voor de stad bruikbare en toegankelijke ruimte te maken. Zo ontstaat plek voor sport en spel, buurtactiviteiten, gezond bewegen en volop stadsnatuur.

Naar project

De Vlaamse grootstedelijke droom herzien

 

De eenzijdige ruimtelijke ontwikkeling en planning van Vlaanderen houdt te weinig rekening met energie, water en de voedselvoorziening. In een animatie blikten we jaren geleden hier al op vooruit. Door vroeg ruimtelijke opgaven te signaleren en van adequate oplossingen te voorzien, kunnen we als bureau doordachte, duurzame steden ontwerpen.

Meer thema's