Projecten

Binckhorst, Den Haag

Naar project

Mechelen Boulevard

Naar project

Park Groot Schijn, Antwerpen

Naar project

IJmeerverbinding

Naar project

Leidsche Rijn, Utrecht

Naar project

Meer projecten

Ontwikkelperspectief 2040 Centrum Eindhoven

Ontwikkelperspectief 2040 Centrum Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Ontwikkelperspectief 2040 Centrum Eindhoven

Eindhoven kampt met ruimtegebrek om in de groei van de stad te voorzien en kiest daarom voor de ontwikkeling van een compacte stad. Dit betekent dat het centrum moet worden verdicht met ca. 25.000 woningen, zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid en leefbaarheid. De ambitie van de gemeente is om met deze verdichting de kwaliteit van het centrum te verbeteren. Dit roept de vraag op welke noodzakelijke ruimtelijke ingrepen er de komende jaren nodig zijn om dit doel te bereiken. Daarom zijn PosadMaxwan, samen met APPM, Goudappel Goffeng en Tauw, gevraagd een ontwikkelperspectief te maken voor Eindhoven Centrum 2040.

Het ontwikkelperspectief omschrijft hoe de noodzakelijke groei, in vorm van verdichting van het centrum, op een gezonde manier kan worden opgevangen. Het geeft de gemeente Eindhoven handvatten om de groei van de stad hand in hand te laten gaan met een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte en een goede bereikbaarheid. Door groei, leefbaarheid, klimaatadaptatie, vergroening, gezondheid, economische vitaliteit en bereikbaarheid in samenhang te beschouwen, ontstaat er ruimte voor een aantrekkelijke, vitale en sociaal-inclusieve stad. Het ontwikkelperspectief bouwt voort op de landschappelijke, cultuurhistorische en modern-technologische kwaliteiten die Eindhoven al heeft.

Voor het ontwikkelperspectief hebben we eerst de sectorale beleidsambities van de gemeente bijeengevoegd. Vervolgens hebben we de kwalitatieve ruimtelijke structuren van de stad in kaart gebracht. Daarna hebben het ontwikkelperspectief verfijnd door per stadsdeel naar de bestaande situatie te kijken. Ten slotte hebben we aan de hand van een aantal Key Performance Indicators advies gegeven voor toekomstige ontwikkelingen.

Ontwikkelperspectief
Eindhoven
2019-2020
Gemeente Eindhoven
Han Dijk, Elena Chevtchenko, Yue Shen, Stefano Aglieri, Tomer Shachaf, Michelle Blom, Iulia Sirbu
APPM, Goudappel Goffeng en Tauw
Gezond Zuid-Holland 2040

Gezond Zuid-Holland 2040

Provincie Zuid-Holland

Gezond Zuid-Holland 2040

Hoe wordt Zuid-Holland in 2040 de gezondste provincie van Nederland? Zuid-Holland is de provincie met de zwaarste milieudruk, twee van de grootste steden van het land liggen in deze regio en de verstedelijking zet verder door. In 2040 groeit de provincie naar circa 5 miljoen inwoners. Om op langere termijn een aantrekkelijke plek te blijven om te wonen, werken en recreëren, moet een omslag plaatsvinden naar een gezonde provincie met gezonde inwoners. Een toekomstagenda onderzoek biedt de mogelijkheid dit perspectief onder de loep te nemen en na te denken over de rol van de provincie.

Tussen gezondheid, leefstijl en omgeving bestaat een sterke samenhang. Ook is gebleken dat de gezondheidsproblematiek zich met name in de steden concentreert. Hoe kan de trek naar de steden verbonden worden aan de ambitie van een gezonde omgeving? En kunnen we wat nu een zwakte is juist omzetten in een kracht?

Bescherming en gezondheidsbevordering staan centraal in het onderzoek. Daarom is gekeken naar de ‘cure’ kant van het verhaal, de gebruikelijke focus van de gezondheidszorg, maar ook naar de preventieve ‘care’ mogelijkheden. De resultaten zijn in een eindrapportage vertaald naar vier verhaallijnen en samengevat in vier flyers die hier te downloaden zijn:

ontwerpend onderzoek
Zuid-Holland
2017-2018
Provincie Zuid-Holland
Emile Revier, Froukje van de Klundert, Francesca Becchi, Tomer Shachaf, Vincent Babes, Milan Oosterling
TNO
Integrale Wijkaanpak

Integrale Wijkaanpak

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Integrale Wijkaanpak

Nederland bevindt zich in een kantelperiode: nu en in de komende jaren zal onze leefomgeving sterk veranderen door transities op het gebied van energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verstedelijking, natuurinclusiviteit en sociaaleconomische vraagstukken. Deze opgaven grijpen grotendeels in elkaar en een gebundelde aanpak is daarom van belang.

Met name op wijkniveau is de winst van het slim combineren van inspanningen groot. De meervoudige transitieopgaven komen namelijk voor een groot deel hier terecht, terwijl de ruimte er schaars is, de belangen uiteenlopen en de gevolgen duidelijk merkbaar zijn voor de bewoners. Daarom hebben we met de Integrale Wijkaanpak inzichten geformuleerd die betrokkenen ondersteunen in het identificeren en afwegen van belangen en kansen. Door dit op systeemniveau te doen, maakt de aanpak afstemming tussen meerdere wijken mogelijk. Gemeentelijke tot aan nationale ambities voor transitie kunnen op die manier gemakkelijker gerealiseerd worden.

De Integrale Wijkaanpak geeft inzicht in de ruimtelijke claims van verschillende transities en waar koppelingen te maken zijn, ook procesmatig. Het beperkt zo de overlast voor bewoners tot een minimum. Zo kan een opengebroken straat voor een nieuwe riolering meteen de aanleiding zijn om een warmtenet (versneld) aan te leggen. De aanpak maakt bovendien maatwerk mogelijk, omdat wijken en opgaven ter plekke verschillen. Door het complexe samenspel van ruimte, tijd en proces rondom transities te ontrafelen, kunnen gemeentes met de Wijkaanpak ambitie vertalen in concrete actie.

ontwerpend onderzoek
nvt
2019-2020
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Emile Revier, Froukje Taconis, Cateau Albers, Elena Chevtchenko, Eva Verberne, Albert de Win, Karolina Tatar
TNO
Amsterdam Bullewijk

Amsterdam Bullewijk

O-Team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Amsterdam Bullewijk

Het Amsterdamse Bullewijk is een gesloten buurt waar infrastructuur de stedelijkheid domineert, en de bereikbaarheid belangrijker is dan de leefbaarheid. Bullewijk werd ontworpen volgens een plan dat de toegankelijkheid van auto’s prioriteit gaf, wat resulteerde in een slechte infrastructuur die stedelijke ontwikkeling overmeesterde en tegenwoordig ervaren wordt als een gebrek aan menselijke schaal. De wijk kenmerkt zich door gescheiden ontwikkelingen en monofunctionele wijken. Het spoor waar Station Bullewijk aan ligt vormt een barrière in plaats van een ruggengraat voor ontwikkelpotentie.

Het doel was om Bullewijk een levendiger straatbeeld te geven, en om de aangrenzende wijken Bijlmer-Centrum en Amstel III beter te verbinden. In opdracht van het O-Team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dachten wij mee over oplossingen voor de wijk met de focus op mobiliteit en bereikbaarheid.

Om ervoor te zorgen dat het gebied van gesloten naar open gaat, moeten sterke verbindingen met nabije projecten gecreëerd worden. Deze garanderen maximale doorstroming, wat zorgt voor meer uitwisseling en ontmoeting tussen de wijken, waardoor Bullewijk levendiger en aangenamer wordt. De grens van de wijk geldt niet langer als eindpunt, maar als pitstop. Nieuwe ontwikkelingen richten zich naar de straat in plaats van naar binnen, en een diversificatie programma zorgt ervoor dat wijken van monofunctioneel naar multifunctioneel transformeren. Het spoor wordt een levendig knooppunt, en verandert daarmee van obstakel tot ruggengraat voor ontwikkeling van het gebied.

ontwerpend onderzoek
Amsterdam
2019
O-Team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Han Dijk, Gijs de Haan, Ada Jaskowiec, Stefano Agliati
Luchthaven in Zee

Luchthaven in Zee

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Luchthaven in Zee

Vanwege de directe gevolgen die Schiphol heeft op omwonenden is de luchthaven op de huidige locatie beperkt in haar mogelijkheden om aan de groeiende vraag in de sector te kunnen voldoen. Er moet daarom een balans worden gevonden tussen leefbaarheid en veiligheid enerzijds en economische ontwikkeling anderzijds.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerden we een quickscan uit naar de grootste kosten en baten van een verplaatsing van Schiphol naar een eiland in zee. Dit zou een keuze zijn voor radicale verandering van de nationale luchthaven Schiphol en de luchtvaartsector van Nederland. Daarnaast heeft het aanzienlijke effecten op diverse ontwikkelingen op de Noordzee, zoals windparken, en de huidige Schiphollocatie. Het onderzoek actualiseerde eerder verzamelde informatie rondom dit onderwerp, en schatte de kosten in conform huidige maatstaven. Het diende als input voor de Luchtvaartnota 2020-2050.

Uit onze quickscan bleek dat de grootste baten van een verplaatsing een verbetering van de leefkwaliteit in de omgeving, ruimte voor ontwikkeling, en groei van de luchtvaartoperatie zouden zijn. De grootste kosten zouden liggen bij het aanleggen van het eiland en de verbinding naar het vasteland, het behalen van klimaatdoelstellingen, de toeristische en recreatieve functie van de kust, het tussentijds investeren op de huidige locatie met een verkorte afschrijvingstermijn, en tijdverlies door de verbinding naar zee. Verder is een luchthaven in zee alleen nuttig bij een zeer hoge toename van luchtvaart passagiers.

quickscan
Den Haag
2018-2019
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Emile Revier, Froukje van de Klundert, Gintare Norkunaite, Emma Lomas Escribano
In de Bogaard, Rijswijk

In de Bogaard, Rijswijk

Gemeente Rijswijk

In de Bogaard, Rijswijk

Het Rijswijkse winkelcentrum In de Bogaard kampt al langere tijd met structurele leegstand en afnemende aantrekkingskracht. Toch is de potentie van het winkelcentrum groot. Door het gebied te veranderen in een multifunctioneel en groen stadscentrum krijgt het opnieuw betekenis voor Rijswijk. De gunstige ligging op zowel lokaal als regionaal niveau en de verwachte toename in het aantal inwoners van Rijswijk helpen hierbij.

Samen met verschillende experts maakten we een plan, dat uitgaat van het transformeren van een groot deel van het bestaande winkeloppervlakte en het toevoegen van een grote hoeveelheid en variatie aan woningen, en het vergroenen van de buitenruimte. Zo verandert In de Bogaard van een monofunctioneel winkelcentrum in een aantrekkelijke, verbonden verblijfsplek waar inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten, wonen en winkelen. Verder verbetert de bereikbaarheid van het winkelcentrum door nieuwe verbindingen met omliggende wijken te creëren en de Prinses Beatrixlaan te transformeren. Hierdoor kan het gebied structureel veranderen, en kan In de Bogaard weer compact en levendig worden. Doordat het plan mede is ontwikkeld vanuit gesprekken met diverse eigenaren en ontwikkelaars zijn er na goedkeuring van de gemeente in december 2019 al eerste vervolgstappen gezet door eigenaren om de transformatie van het gebied te starten.

Naar nieuwsitem
ontwerp voor de transformatie van een winkelcentrum
Rijswijk
2017-2020
Gemeente Rijswijk
Han Dijk, Michiel Raats, Elena Bulanova, Ada Jaśkowiec, Thomas Grievink, Michał Strupiński, Shruti Maliwar, Corné Strootman, Gintarė Norkūnaitė, Jonah van Delden, Rugilė Ropolaitė, Stefano Agliati
APPM Management, Klaas de Boer, WYNE Strategy & Innovation, Empaction, COUP Group, Goudappel Coffeng, Peutz
Smart Mobility, What If?

Smart Mobility, What If?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Smart Mobility, What If?

Op dit moment nemen rijdend en stilstaand verkeer 48% van de openbare ruimte in de Nederlandse steden in beslag, terwijl de ruimte in de stad al schaars is. Bovendien hebben urgente opgaven als de energietransitie en nieuwe woningen ook plek nodig. Smart mobility kan deel van de oplossing zijn. Daarmee daalt naar verwachting het autobezit in de steden en dit maakt een andere verkeersinrichting in steden mogelijk. Zo komt ruimte vrij voor andere ontwikkelingen.

Smart mobility is een alomvattende naam voor het slim inzetten en combineren van innovatieve, technologische vondsten met als doel het mobiliteitssysteem efficiënter, veiliger, duurzamer en comfortabeler te maken. Veel onderzoeken richten zich op de technologische en verkeerskundige aspecten ervan. Wij hebben samen met Goudappel Coffeng bekeken wat de ruimtelijke consequenties zijn, zeker als smart mobility op grote schaal wordt toegepast. De uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald in zeven lessen. Een daarvan is het feit dat Mobility as a Service ruimtewinst oplevert, omdat individueel autobezit minder nodig is. Ook leerden we dat smart mobility zoals de e-bike vraagt om menging van het verkeer, omdat er in het stedelijk gebied geen ruimte is voor extra infrastructuur. En de veelheid en diversiteit aan hubs zijn belangrijk voor het slagen van MaaS, maar om deze knopen zo volwaardig en nuttig mogelijk te maken met allerlei voorzieningen, is ook ruimte nodig.

Behalve ruimtelijke antwoorden formuleren op de vraag: Smart Mobility, What If?, was het doel van het onderzoek om nieuwe vervoersconcepten te inventariseren, inzicht te leveren voor de ontwikkeling van generiek beleid en vragen op te werpen voor vervolgonderzoek en/of methodiekontwikkeling.

ontwerpend onderzoek
n.v.t.
2017
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Emile Revier, Froukje van de Klundert, Martijn Hollestelle, Vincent Babeş
Goudappel Coffeng
Vlaams Bouwmeester Scans

Vlaams Bouwmeester Scans

Team Vlaams Bouwmeester

Vlaams Bouwmeester Scans

Het Vlaams ruimtelijk model kenmerkt zich door verspreide bewoning in lage dichtheden, veel vrijstaande woningen, een hoog ruimtebeslag en een inefficiënt mobiliteitssysteem. Dit model heeft een negatieve impact op het klimaat en het energieverbruik. Vlaanderen staat nu voor de uitdaging haar steden, dorpen en open ruimte met elkaar te transformeren tot duurzame omgevingen, die in balans zijn met elkaar.

De Vlaams Bouwmeester Scans dienen als tool om deze transitie vorm te geven. Deze brengen de ruimtelijke en beleidsmatige kansen, uitdagingen en oplossingsrichtingen voor verduurzaming en beter ruimtegebruik in beeld. De scan heeft als doel gemeenten te ondersteunen in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

In een multidisciplinair team hebben wij in opdracht van de Vlaams Bouwmeester zes gemeenten onder de loep genomen: Lier, Sint-Maarten-Latem, Halle, Bocholt, Lede en Kortemark.

ontwerpend onderzoek
diverse gemeenten in Vlaanderen
Team Vlaams Bouwmeester
Han Dijk, Michiel Raats, Vincent Babes, Cateau Albers, Yue Shen, Tomer Shachaf, Corné Strootman, Emma Lomas Escribano, Neil Moncrieff
2DVW Architecten, Generation.Energy, VE-R, Deltares
Skolkovo Gardens

Skolkovo Gardens

Skolkovo IC

Skolkovo Gardens

Met het ontwerp van het park vormen de Skolkovo Gardens het centrum van recreatie en uitwisseling voor zowel de bewoners als werkers van het Skolkovo Innovation Centre. De vier kilometer lange strip “De Regenboog” symboliseert en stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Dit landschapselement bestaat uit parallelle banden waarin straatmeubilair en paviljoens zijn geïntegreerd. Ook is de strip voorzien van verschillende landschapsbehandelingen; van granietblokken, grind, asfalt (fiets- en schaatspaden) tot aan bloemstroken, zwaluwen, en gras.

Skolkovo Gardens is een high tech campus in het Skolkovo Innovation Centre (SIC) en showcased gebouwen ontworpen door beroemde architecten als Herzog & de Meuron, Valode & Pistre, Gensler en Bernaskoni. Het SIC is een speciale economische zone van 400 ha die in 2010 is opgericht met een focus op vijf innovatie industrieën; bio-medisch, ruimtevaart, kernfysica, IT en energie.

Het team van PosadMaxwan, Arteza en MASA architecten heeft de internationale ontwerpwedstrijd met het ontwerp gewonnen en krijgt de vervolgopdracht voor de uitwerking en realisering in verschillende fasen van het park.

Park op een high tech campus
Moskou, Rusland
2015 - heden
Skolkovo IC
Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura, Rene Sangers
Arteza & MASA architects
Luifels Busstation Rotterdam

Luifels Busstation Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Luifels Busstation Rotterdam

In Rotterdam wordt naast het treinstation aan de binnen stadszijde een nieuw busstation gebouwd. Het budget voor de abri’s (of zogeheten wachthuisjes) liet alleen de standaard bushokjes toe. PosadMaxwan heeft binnen het kleine budget opmerkelijke tafelvormige luifels ontworpen, bijgenaamd ‘kussen’ en ‘hangmat’. Elke tafel bestaat uit een flinterdun dak van 5 x 10 meter geplaatst op ranke kolommen. De stalen tafels zijn ‘kromgetrokken’ en behandeld met een zijdeglanzende lichtroze coating. De tafels roepen beelden op van lakens in de wind en gebolde zeilen. Het wachten op de bus wordt hierdoor een onverwachte ervaring.

Grote budgetten en enorme hoeveelheden energie worden besteed aan de modernisering van de stations in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Niet alleen de terminalgebouwen maar ook de kwaliteit van de omgeving wordt naar een hoger niveau gebracht. De plannen van PosadMaxwan voor het Rotterdam Central District leggen veel nadruk op de kwaliteit van die openbare ruimte.

 

Ontwerp en uitvoering luifels busstation Rotterdam Centraal
Rotterdam, Nederland
2012-2014
Gemeente Rotterdam
Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura, Rene Sangers
ABT
TU Delft Campus

TU Delft Campus

TU Delft

TU Delft Campus

Als toonaangevende internationale kennisinstelling is de TU Delft snel aan het groeien, tot 25.000 studenten in 2025. Om een topinstituut te blijven wordt grootschalig geïnvesteerd in de campus met nieuwe onderwijs- en onderzoeksgebouwen, voorzieningen, groen en aantrekkelijke openbare ruimte. Dat roept ambitieuze vragen op. Hoe ziet de toekomst van educatie en onderzoek eruit bijvoorbeeld? Hoe ga je om met de strategische schuifpuzzel van nieuwe en verouderde gebouwen? En hoe ontwikkel je een uitnodigende campus, zodat studenten, onderzoekers en bedrijven meer contact hebben met elkaar? Ook worden de ca. 3000 versnipperde parkeerplaatsen op het maaiveld vervangen door gecentraliseerde parkeerlocaties aan de ring van de campus, waarmee meer ruimte ontstaat voor wandelaars en fietsers. Al deze ontwikkelingen zullen het karakter van de campus ingrijpend veranderen.

PosadMaxwan heeft hiervoor een ruimtelijk ontwikkelperspectief ontwikkeld in opdracht van de TU Delft, in de vorm van een nieuw ‘verhaal van de campus’. Dit perspectief biedt inspiratie en geeft richting aan lopende en toekomstige ontwikkelingen op de TU-campus. Om het te concretiseren hebben wij samen met de TU Delft een aantal verhaallijnen opgesteld, zodat een afwegingskader met bouwstenen ontstaat voor toekomstige beslissingen. Daarnaast leggen ze verbinding tussen de gebruikers van de campus, de ambities van het college van bestuur van de TU Delft, de gemeente Delft en bestaande ruimtelijke kaders. 

ontwerpend onderzoek, ruimtelijk ontwikkelperspectief
Delft
2017-2018
TU Delft
Emile Revier, Elbert Arens, Francesca Becchi, Juan Gutierrez Beltran, Peter Gijs van Enk, Georgia Ion, Elena Bulanova, Joep Bastiaans, Lena Niel
Mechelen Boulevard

Mechelen Boulevard

Stad Mechelen

Mechelen Boulevard

Met het ontwerp van de Mechelen Boulevard heeft PosadMaxwan het centraal station sterker verbonden met het marktplein van de stad. De meer dan 1 km lange voetgangers- en fietszone vormt een centrale (winkel-)as door het centrum en wordt grotendeels uitgevoerd als shared space.

Mechelen Boulevard rijgt vijf belangrijke pleinen aaneen. Kenmerkend is de keuze voor een maximale ruimte voor voetgangers met een hoogwaardige afwerking van het straatmeubilair en de wandelvloer, ondersteunend aan de winkelfuncties. Er is gekozen voor een ingetogen ontwerp met accenten, waarin fietsvoorzieningen, groen, water en kunst zijn geïntegreerd. Met dit project verweeft Mechelen haar historische karakter met een aangename hedendaagse publieke ruimte.

Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de stad, bewoners en belangengroepen. In 2018 ontving de stad Mechelen de ‘Prijs Publieke Ruimte’ voor haar Boulevard, als “mooiste winkelwandelas van het land”. 

ontwerp voor een winkelstraat, totaal 25.000 m2
Mechelen, België
2014
Stad Mechelen
Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura, René Sangers, Olivier Vet, Artur Borejszo, Aleksandar Hrib, Veronika Kommova, Nobuki Ogasahara, Ignas Uogintas
Binckhorst, Den Haag

Binckhorst, Den Haag

Gemeente Den Haag

Binckhorst, Den Haag

De Binckhorst is een dynamisch gebied in Den Haag met een brede mix van industriële functies, stadsgebonden bedrijvigheid, start-ups en creatieve economie. Het gebied heeft veel potentie in zich om een centrale plek in de stad te worden en het stedelijk weefsel van Den Haag te verrijken met nieuwe woon- en werkmilieus.

Om de Binckhorst te laten slagen als gebied voor gemengd wonen en werken, is de aanhechting van het gebied met de rest van de stad cruciaal. In opdracht van de gemeente Den Haag werken we daarom aan de ruimtelijk-economische positionering en de vormgeving van een robuust netwerk voor de openbare ruimte. We voeren verkenningen uit naar de gewenste ruimtelijke typologieën en de ontwerpkwaliteit van bouwblokken in het gebied. Ook werken we aan specifieke gebiedspaspoorten die voor de Binckhorst door marktpartijen en gemeente worden opgesteld.

De gewenste aanhechting van de Binckhorst met de stad zit enerzijds in de bereikbaarheid ervan. Hoewel Den Haag zelf door haar ligging aan de kust enigszins beperkt bereikbaar is, gelden voor de Binckhorst juist bijzondere infrastructurele kansen. Het gebied ligt tussen de OV-stations Den Haag HS, CS, Laan van NOI en Voorburg. Bovendien zal de nieuwe Rotterdamsebaan – een belangrijke verkeersader – vanaf 2020 dit deel van de stad doorkruisen. Daarom ontwikkelen we ideeën over hoe de Binckhorst met deze uitgangspunten nog beter ontsloten kan worden, bijvoorbeeld door hoogwaardig OV. Anderzijds geven we in het kader van ontsluiting inzicht in de benodigde sport- en  sociaal-maatschappelijke voorzieningen. We gaan in alle plannen uit van de bestaande identiteit, zetten in op gezonde verstedelijking en wenden duurzame energie aan als kans voor stedelijke ontwikkeling.

stedenbouwkundige kaders, gebiedsaanpak
Den Haag
2016-heden
Gemeente Den Haag
Han Dijk, Elbert Arens, Karlijn Kokhuis, Elena Bulanova, Kristina Knauf, Juan Gutierrez Beltran, Jie Wang, Shruti Maliwar, Michelle Blom, Preetika Balasubramanian
Groene Singel Antwerpen

Groene Singel Antwerpen

AG Stadsplanning Antwerpen

Groene Singel Antwerpen

PosadMaxwan ontwierp het Beeldkwaliteitplan (BKP) voor de ‘Strategische Ruimte Groene Singel’. Het plan beschrijft de spelregels voor landschap, openbare ruimte, infrastructuur en bebouwing, die voor meer eenheid zorgen. Het definieert deelprojecten, die proactief inzetten op het verbeteren van het gebruik van de Singelruimte en is een handboek met ontwerprichtlijnen voor de ontwerpers.

De Stadsring van Antwerpen (Ring E19 en de Singels) is één van de vijf strategische ruimtes die een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling  van de stad Antwerpen. Het gebied rondom de snelweg tussen binnenstad en buitenwijken beslaat 625 ha. Met het project Groene Singel wordt deze ring van een onderbenutte en gefragmenteerde ruimte omgevormd tot een centrale plek in de stad. Naast open groene ruimtes voorziet de Groene Singel in ruimte voor nieuwe bouwprogramma’s.

Het Groen van de Groene Singel is de sturende constante: het doel is het creëren van een krachtig samenhangend ecologisch systeem door de aaneenschakeling van vijf grote stedelijke parken in en om de Groene Singel. Drie landschappen (in het noorden, zuiden en centraal gelegen) zijn in het BKP ontwikkeld tot sterke eenheden met een hoge visuele kwaliteit. Beeld, beheer en ecologie gaan hand in hand.

 

beeldkwaliteitsplan
Antwerpen
2011-2014
AG Stadsplanning Antwerpen
Rients Dijkstra, René Heijne, Aleksandar Hrib, Vaidotas Vaiciulis
Antea Group, Goudappel Coffeng, Hub, Karres + Brands
Toolbox Gezonde Verstedelijking

Toolbox Gezonde Verstedelijking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad, Gemeente Utrecht

Toolbox Gezonde Verstedelijking

Hoe kan openbare ruimte een positieve invloed uitoefenen op de gezondheid van mensen in de stad? Gezonde stedelingen maken immers samen de Gezonde Stad. Om een antwoord op die vraag te geven, ontwikkelden we een generieke toolbox met ruimtelijke ontwerpingrepen voor een Gezonde Stad. De ingrepen stimuleren een gezonde levensstijl en helpen zo fysieke problemen te voorkomen.

Een uitgebreid onderzoek – i.s.m. de GGD, RIVM en TNO – naar de directe relaties tussen de gezondheid van het menselijk lichaam, de leefstijl van mensen en de inrichting van de stad vormt de kennisbasis voor de ontwerptools. Het onderzoek heeft een groot aantal ontwerpingrepen opgeleverd voor een gezondere stad, onderverdeeld in vier hoofdthema’s:

 1. Gezond verplaatsen door de stad.
 2. Publieke ruimte inrichten voor: bewegen, recreëren, ontmoeten en sporten.
 3. Synergie tussen publieke en private ruimte (werk, school, zorg, voorziening).
 4. Gezonde basisvoorzieningen (drinkwater, zorg, informatie, voeding).

Onze toolbox heeft de Gezonde Stad landelijk op de kaart gezet als speerpunt in stedelijke ontwikkeling. De principes zijn succesvol toegepast voor de gemeente Utrecht in het Stationsgebied aan de Jaarbeurszijde van CS. Inmiddels toetst de stad al haar ruimtelijke ontwikkelingen aan de mate waarin ze een bijdrage leveren aan een gezondere stad.

ontwerpend onderzoek
Utrecht
2014-2015
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad, Gemeente Utrecht
Han Dijk, Emile Revier, Jaap Klaarenbeek, Koen Hezemans, Carlos Marchi
Zonneweg A37

Zonneweg A37

Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe

Zonneweg A37

Hoewel de opwekpotentie van zonne-energie op snelwegen groot is, maakt dit nog geen integraal onderdeel uit van hun ontwerp. Voor Rijkswaterstaat en de provincie Drenthe hebben we ontwerpend onderzoek gedaan naar inpassing van zonnepanelen langs de A37 tussen Emmen en Hoogeveen.

Voor ons systeemvoorstel hebben we allereerst het DNA van de Nederlandse snelweg ontvlochten, het lokale landschap geanalyseerd en toepassingen voor de energie in kaart gebracht. Op basis hiervan hebben we nieuwe zonnepanelen gekoppeld aan de lineaire elementen langs de snelweg. De panelen maken zo deel uit van een samenhangend en herkenbaar wegbeeld. Het voorstel houdt rekening met de verschillende landschapstypen rond dit stuk snelweg, door bouwstenen met randvoorwaarden te ontwerpen die de optimale inpassing van de energieopwekking mogelijk maken. GIS is ingezet om de opwekpotentie van snelweg te berekenen. Zonne-energie kan op deze wijze een logisch, veilig en efficiënt element worden van het Nederlandse snelwegnetwerk.

Om morgen al aan de slag te kunnen, schetsen we de systeemoplossing voor de korte termijn. Verder tonen we ook kansen voor de toekomst. Een toekomst waarin mobiliteit verandert, ons snelwegnetwerk en ons energiesysteem meer verweven raken, elkaar versterken en ook lokale betrokkenen op een nieuwe manier kunnen profiteren van de zonne-energie.

 

ontwerpend onderzoek
Drenthe
2016
Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe
Emile Revier, Han Dijk, Karlijn Kokhuis, Francesca Becchi, Elena Bulanova, Elbert Arens, Vincent Peters
Leiden Stationsomgeving

Leiden Stationsomgeving

Gemeente Leiden

Leiden Stationsomgeving

De vernieuwing van het station Leiden Centraal vormde de aanleiding tot het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor de stationsomgeving. De natuurlijke overgang van het fijnmazige oude centrum naar het grootschalige Bio Science Park is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor wordt een nieuw netwerk van openbare ruimtes aangelegd. Door lage straatgevels te combineren met terugliggende hoogbouw ontstaat een levendig, divers en duurzaam stadsdeel met aantrekkelijke straatjes, pleinen en buurtparkjes.

Het plan is opgebouwd uit bouwblokken met compact bovengronds parkeren in het hart van elk blok. Een nieuw, overbouwd busstation maakt van het station een modern vervoersknooppunt. Verbeterde fietsverbindingen maken het mogelijk om de spoorbundel te passeren zonder lastige kruisingen met stromen auto’s, bussen of voetgangers.

Het plan is sinds 2012 onder supervisie van Rients Dijkstra in uitvoering. Het stationsgebied ontwikkelt zich stapsgewijs tot een levendig stadsdeel waar bezoekers, bewoners en gebruikers een nieuw ontworpen openbare ruimte delen.

masterplan van 190.000 m2 (excl. parkeren) voor 1000 woningen, kantoorruimte voor zowel lokale start-ups als internationale bedrijven, retail, multiplex bioscoop, parkeren, openbaar vervoer
Leiden
2010-heden
Gemeente Leiden
Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura, Kris Schaasberg, Andreas Karavanas, Nobuki Ogasahara, Milena Zaklanovic, Anna Borzyszkowska, Artur Borejszo , Nara Lee, René Sangers
IJmeerverbinding

IJmeerverbinding

Werkmaatschappij Amsterdam Almere

IJmeerverbinding

Almere, onderdeel van de grootstedelijke regio van Amsterdam, zal in 2030 meer dan verdubbeld zijn in omvang. PosadMaxwan heeft sinds 2007 gewerkt aan diverse plannen voor de zogenoemde ‘Schaalsprong’ van de stad. Samen met Jacobs Engineering en APPM ontwikkelden we een ontwerp en businesscase voor de IJmeerverbinding; een nieuwe lightrailverbinding tussen Almere en Amsterdam.

Meer dan een nieuwe moderne verbinding biedt het plan op een inventieve manier mogelijkheden voor verbetering op verschillende vlakken. Zo levert de aanleg van drie eilanden – waar een brug over het IJmeer overheen loopt – kansen op voor recreatie en natuur. Door een vierde eiland en een landtong bij Almere Pampus te creëren voor zo’n 26.000 nieuwe woningen, ontstaan unieke woonmilieus aan het IJmeer en verbetert bovendien de ecologische kwaliteit van het water. Tot slot sluit de lightrailverbinding soepel aan op overig OV- en fietsnetwerken, waardoor een geïntegreerd mobiliteitssysteem ontstaat.

Door slimme koppelingen te maken valt onze businesscase liefst 2,5 miljard euro goedkoper uit dan de door het rijk geraamde projectkosten van 4,5 miljard. Mede met behulp van GIS hebben we een integraal ontwerp gemaakt waarin o.a. vervoerswaarde (hoeveelheid reizigers, opbrengsten economie etc.), grondexploitatie en aanlegkosten zijn meegenomen.

ontwerpend onderzoek, businesscase
Amsterdam, Almere
2011
Werkmaatschappij Amsterdam Almere
Boris Hocks, Han Dijk, Taco Kuijers, Johan Land, Justina Muliuolyte
Jacobs, APPM
Leidsche Rijn, Utrecht

Leidsche Rijn, Utrecht

Gemeentes Utrecht en Vleuten de Meern

Leidsche Rijn, Utrecht

Het stedenbouwkundige plan voor de VINEX-wijk Leidsche Rijn - woningen voor 80.000 nieuwe Utrechters - is één van de meest omvangrijke in de Nederlandse geschiedenis. Eén van de grote uitdagingen was het fysiek en mentaal verbinden van het nieuwe stadsdeel en ‘moederstad’ Utrecht.

VINEX-wijken moesten naar het concept van ‘de compacte stad’ nauw aansluiten op bestaande steden en structuren. Regels omtrent geluidsoverlast van snelwegen maakten nieuwe woongebieden vaak tot geïsoleerde, monotone gebieden. Om aan het VINEX-keurslijf te ontsnappen, ontwart het plan de onderliggende technische en organisatorische vraagstukken, om zo een stad te kunnen maken die gebaseerd is op kansen in plaats van op verplichtingen.

En baanbrekend voorbeeld van deze werkwijze is de innovatieve oplossing voor de snelweg A2 die dwars door het plangebied snijdt. In plaats van de geïsoleerde ligging van Leidsche Rijn ten opzichte van de stad Utrecht te accepteren kozen we voor continuïteit van stad en stedelijk netwerk. De snelweg A2 werd ontworpen als een ’holle dijk’ met openbare ruimte bovenop de weg en kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingen, waaronder het stadscentrum, ter weerszijden daarvan.

Door het ‘temmen’ van de A2 ontstond er in het hart van de nieuwe stadwijk de ruimte om het 300 ha grote Máximapark aan te leggen. In 2014 werd het park uitgeroepen tot het meest geliefde stadspark van Nederland.

 

stedenbouwkundig masterplan voor 30.000 woningen in variërende dichtheden, 3 wijkcentra en 1 regionaal stedelijk centrum, 700.000 m2 kantoren, 200 ha bedrijfsterrein, 300 ha groot stadspark
Utrecht
1994-1996 (uitvoering tot 2020)
Gemeentes Utrecht en Vleuten de Meern
Rients Dijkstra, Kirsten van den Berg, Ivan Ivanovski, Arjan Klok, Christian Müller, Vincent Lo-A-Njoe, Herman Verkerk, Catherine Visser, Arno de Vries, Harmen van der Wal, Laura Weeber
Crimson Architectural Historians, Juurlink [+] Geluk
Labo XX

Labo XX

Stad Antwerpen

Labo XX

Antwerpen verwacht de komende jaren te groeien met een omvang zo groot als de stad Mechelen. Een extra 15.000 tot 30.000 woningen zijn nodig, inclusief bijbehorende voorzieningen. Deze groei zal voornamelijk plaatsvinden in de 20e eeuwse gordel van Antwerpen, een zeer divers gebied dat nu vooral een organisch gegroeide potpourri van programma’s en structuren is. De oorspronkelijke opzet biedt ruimte om de groei een plek te geven, en tegelijkertijd ontstaat de kans de prille, onvoltooide stedelijkheid van de 20e eeuwse gordel verder te ontwikkelen.

Met Maat ontwerpers, 3E en Shinsekai Analysis heeft PosadMaxwan een verdichtingsstrategie ontwikkeld voor de 20e eeuwse gordel van Antwerpen. Het project gebruikt de verdichtingsopgave voor een herwaardering van de ruimtelijke kwaliteit en het voorzieningenniveau in de wijken. Door het invoeren van “micro-centraliteit” zetten we in op plaatselijke ontwikkeling van en rondom bestaande en nieuwe voorzieningencentra. Monofunctionele woonwijken transformeren zo tot aantrekkelijke en herkenbare stedelijke gebieden met een grote diversiteit aan voorzieningen. Verdichting werkt op deze manier als hefboom voor kwalitatieve stadsvernieuwing.

verdichtingsstrategie, ontwerpend onderzoek
Antwerpen
2014-2015
Stad Antwerpen
Emile Revier, Sarah van Apeldoorn, Erjen Prins, Martijn Hollestelle
Maat ontwerpers, 3E, Shinsekai Analysis
Park Groot Schijn, Antwerpen

Park Groot Schijn, Antwerpen

AG Stadsplanning Antwerpen

Park Groot Schijn, Antwerpen

Park Groot Schijn ligt dicht tegen de stad Antwerpen aan en heeft tegelijkertijd een ongekend landschappelijk karakter, met de meanderende ‘Koude Beek’ als markante sfeermaker. Als uitwerking van een groter masterplan ontwierp PosadMaxwan het deelpark Groot Schijn. Bestaande landschappelijke kwaliteiten zijn maximaal behouden en versterkt.

Om de waterproblematiek in goede banen te leiden is het reliëf op subtiele wijze aangepast en zijn een viertal wadi’s in het landschap opgenomen. Bestaande bebouwing, volkstuinen, voegen en beekdal zijn geïntegreerd tot één geheel. De volkstuinclusters liggen als duidelijk herkenbare elementen in het landschap en nodigen uit tot actieve ontspanning en een gezonde leefstijl. Het padenstelsel ontsluit het gebied op vijf plekken, verbindt belangrijke punten en zorgt voor een variërend perspectief. Het landschap is door de afgravingen soms nat, soms droog, met bijpassende flora en fauna.

Het ontwerp beantwoordt aan de vooraf gestelde ambitie om met één geïntegreerde ruimtelijke organisatie de waterproblematiek op te lossen, de bestaande natuur te ontwikkelen én het park aantrekkelijk te maken voor een brede groep gebruikers. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een ecologisch, sociaal, open, toegankelijk en sfeervol park.

park- en landschapsontwerp, incl. volkstuinen en parkeren, totaal 6,5
Antwerpen
2011-2013
AG Stadsplanning Antwerpen
Rients Dijkstra, Martijn Anhalt, René Heijne, Aleksandar Hrib
Antea Group, Bert Gellynck (1010 architecture urbanism)
Voorburg vervoersknooppunt

Voorburg vervoersknooppunt

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Voorburg vervoersknooppunt

Het multimodale vervoersknooppunt Voorburg – waar trein, tram, bus, auto, fiets en voetganger samenkomen – is één van de drukste knooppunten van Den Haag en omgeving. Ons doel was om de menselijke maat terug te brengen en een veilig en prettige omgeving te creëren waar mensen op natuurlijke manier hun weg vinden.

Vier jaar lang zijn we betrokken geweest bij de herontwikkeling van het stationsgebied van Voorburg. In het ontwerp bleek het vinden van de juiste balans tussen de verschillende historische lagen van het gebied – van een 17e eeuws landgoed tot moderne infrastructuur – de grootste uitdaging voor een succesvolle transformatie. Het ontwerp brengt de contrasterende structuren bij elkaar tot een samenhangend geheel dat zorgt voor een versterking van beide structuren.

Het ontwerp voor het stationsgebied bestaat uit verschillende deelgebieden met ieder een eigen kernkwaliteit. Allen zijn verbonden door middel van een ruim looppad dat het historisch centrum verbindt met de Binckhorst in Den Haag. De detaillering van de openbare ruimte in materialisering, afmetingen, routing, verhoudingen en meubilair was volgens ons essentieel voor het succes van de OV knoop. Het project is in 2013 afgerond en is genomineerd voor diverse architectuur- en stedenbouwprijzen.

ontwerp masterplan stationsgebied, ontwerp en uitwerking openbare ruimte en landschap, ontwerp spoorhuis
Leidschendam-Voorburg
2009-2013
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Han Dijk, Bibi von Meyenfeldt, Karin van Rooij, Anna Dijk, Luisa Moura, Emile Revier
Rotterdam Central District

Rotterdam Central District

Gemeente Rotterdam

Rotterdam Central District

In 2014 opende het vernieuwde Rotterdam CS, met snelle verbindingen naar Amsterdam, Parijs en Londen, een randstadrailverbinding, een nieuw metrostation en een busterminal. PosadMaxwan maakte een stedenbouwkundig plan voor de 20 ha grote stationsomgeving, waar dagelijks bijna 100.000 mensen doorheen bewegen of verblijven.

Het ontwerp is de sleutel tot de transformatie van het eerder geïsoleerde, onaantrekkelijke zakendistrict tot een goed verbonden, levendig deel van Rotterdam-Centrum. Het plan benadrukt het belang van een samenhangende, goed geplande ontwikkeling van een groot aantal nieuwe projecten in het gebied (wonen, werken en stedelijke voorzieningen tot in totaal 560.000 m2). Voor de projecten én de openbare ruimte is een flexibel Beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat de leidraad vormt voor het met hoge kwaliteit transformeren en ontwikkelen van het publieke domein en de - nieuwe of bestaande - gebouwen.

In dit kader heeft PosadMaxwan zelf het nieuwe busstation aan de zijkant van het station onder handen genomen. Met een beperkt budget is een serie uitgesproken luifels ontworpen; ieder met een omvang van 5 bij 10 meter en gemaakt van flinterdunne stalen platen, die het gewicht van 5 ton trotseren.

Na oplevering van het Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan is Rients Dijkstra aangesteld als supervisor voor de kavelontwikkelingen (programma en architectuur) en de openbare ruimte.

stedenbouwkundig plan met 560.000m2 werkplekken en woningen, met sociaal-culturele voorzieningen, ontspanning en retail
Rotterdam
2007-2010 (uitvoering tot op heden)
Gemeente Rotterdam
Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura, Martijn Anhalt, Jason Hilgefort, Klaas Hofman, Anna Borzyszkowska, Larraine Henning, Michiel Raats, Darrel Ronald, Kris Schaasberg, Thomas Stellmach
De Omgang, Nazareth

De Omgang, Nazareth

Gemeente Nazareth

De Omgang, Nazareth

‘De Omgang’ is het resultaat van een gewonnen inzending voor een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Het ontwerp biedt een antwoord op sluipende verrommeling en heeft van het centrale plein van Nazareth weer een kompas voor het dorp en het buitengebied gemaakt; sterk verankerd in de historische lagen en functioneel ingericht naar de wensen van bewoners, bezoekers, de commercie en functies op en rondom het plein.

Verschillende functies grenzen aan het plein, maar maakten voorheen functioneel weinig contact. Betere verbindingen verrijken de ruimte van het plein en het gebruik ervan. Het openbare domein is daarom opnieuw ontworpen als een familie van nauw verwante sferen, en biedt nu volop ruimte aan tijdelijk gebruik. Nauwkeurige detaillering en materiaalgebruik zorgen voor het subtiel verweven van de parkeeropgave met het openbaar domein en het in ere herstellen van historische elementen.

In 2018 zijn de eerste fasen van het project opgeleverd, namelijk de Omgang en de bestrating er omheen. De begraafplaats is vergroend en zal in de komende jaren haar functie verliezen, om tot een park rondom de kerk transformeren.

ontwerp masterplan en openbare ruimte
Nazareth, België
2014-2018
Gemeente Nazareth
Emile Revier, Han Dijk, Michiel van Zeijl, Iris Wijn, Luisa Moura, Karlijn Kokhuis, Cristina Del Arco Gil
Snoeck & partners
Kids Park, Moskou

Kids Park, Moskou

Skolkovo IC

Kids Park, Moskou

Kids Park maakt deel uit van Skolkovo Gardens, een groen gebied van 50 ha (ontworpen door PosadMaxwan, Arteza en MASA Architects) voor bewoners en werkenden van Skolkovo Innovation Centre. Dit 400 ha grote gebied in Moskou is in 2010 gepland als speciale bedrijfszone, gericht op innovatieve ondernemingen uit onder meer de bio-medische, ruimte-, IT-, energie- en nucleaire industrie.

Skolkovo Gardens biedt een breed scala aan openbare plekken, waaronder een bos, een veld om te vliegeren, een markthal, een zwembad, vijvers en Kids Park. Dit ‘speelpark’ ligt tegen een woonwijk aan en heeft meerdere avontuurlijke speelplekken. Via een opgetild, felgeel wandelpad lopen bezoekers door het bos en langs bloemenvelden. Door het verweven van natuur en uitdagende objecten prikkelt Kids Park de verbeelding van kinderen.

speeltuin
Moskou, Rusland
2016
Skolkovo IC
Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura, Artur Borejszo, Valentina Chiappa Nunez, Aleksandar Hrib, Giulia Sarah Bacci, Paula Ramos Martinez, Rene Sangers, Federica Padovani, Nicolò Calandrini, Yu Ting Chen, Qingsong Han, Eleni Papadogianni, Giacomo Barchiesi
ARTEZA, MASA Architects
Rotterdam 2040

Rotterdam 2040

Gemeente Rotterdam

Rotterdam 2040

Wat voor stad wil Rotterdam in de toekomst zijn? Hoe gaat de stad om met kwesties als klimaatverandering, mobiliteitstransitie en verschillen tussen groepen inwoners? Met de komst van de nieuwe Omgevingswet is dit het moment om ambities te vertalen in een toekomstvisie voor de stad. De wet gaat in 2021 in en bundelt een groot aantal losse wetten over de leefomgeving. Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie, waarin het duidelijk aangeeft hoe de inwoners kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren. De gemeente Rotterdam en PosadMaxwan hebben een onderzoek uitgevoerd als opmaat in het proces naar een Omgevingsvisie. Er zijn vijf perspectieven geschetst die gezamenlijk richting geven aan het Rotterdam van de toekomst, namelijk als:

 • Compacte stad, waarin verdichting en vergroening hand in hand gaan,
 • Inclusieve stad, met gemengde wijken en ruimte voor ontmoeten en meedoen,
 • Productieve stad, die inspeelt op internationale economische trends en plaats biedt aan de innovatieve maakindustrie,
 • Gezonde stad, met schonere lucht, slimme oplossingen voor klimaatadaptatie en ruimtelijke ingrepen die uitnodigen om te bewegen,
 • Circulaire stad, met ruimte voor recycling en het opwekken van duurzame energie.

Deze perspectieven zijn niet bedoeld als keuzemodel; de kracht zit juist in de integraliteit. Ze zijn als een kompas voor het handelen van ambtenaren en bieden houvast voor raadsleden en initiatiefnemers van projecten. Ze zijn flexibel genoeg om nieuwe ideeën en ontwikkelingen invulling te geven, en gezamenlijk tot een Omgevingsvisie te komen.

ontwerpend onderzoek
Rotterdam
2017-2018
Gemeente Rotterdam
Han Dijk, Froukje van de Klundert, Gintare Norkunaite, Vincent Peters, Elena Bulanova, Francesca Becchi, Vincent Babes
Bart Schrijnen, Geiske Bouma (TNO), Merel Pit (Architectuurverhalen)
Barking Riverside, Londen

Barking Riverside, Londen

Barking Riverside Ltd. (Bellway Homes, English Partnerships)

Barking Riverside, Londen

Barking Riverside London is een nieuw stadsdeel in Oost Londen, voor 25.000 inwoners. De adembenemende locatie bevindt zich op de noordelijke oever van de Thames, niet ver van Canary Wharf en de locatie van de Olympische Spelen van 2012. Het plan heeft een uitgekiende, heldere stedenbouwkundige structuur, met zeer diverse woonwijken in een omgeving met opvallende stadsnatuur.

Centraal in het plan liggen de voorzieningen voor gezinnen, jongeren en ouderen, variërend van buurtwinkels en scholen tot aan een breed scala aan zorginstellingen en recreatieve voorzieningen aan de Thames, die 2000 nieuwe banen opleveren. Het weer toegankelijk maken van de Thames is één van de thema’s die het plan bijzondere kwaliteit geeft - voor de nieuwe bewoners én voor de inwoners van omringende wijken.

Veel aandacht is besteed aan het ontwerp van de publieke ruimte en de overgang van landschap naar stad (het natuurgebied langs de Thames, een uitgestrekt landschapspark). Het Masterplan en bijbehorend Beeldkwaliteitsplan omschrijven in detail de structuur en inrichting van de stedelijke ruimte en zetten uiteen hoe het plan in 25 jaar tot wasdom komt.

stedenbouwkundig masterplan voor 11.000 woningen, 22.000 m2 retail en leisure, 2.000 m2 zorgfaciliteiten, 3 scholen
Londen, Engeland
2009-2010 (uitvoering tot heden)
Barking Riverside Ltd. (Bellway Homes, English Partnerships)
Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura met Paul Gerretsen, Jason Hilgefort, Thomas Stellmach, Milica Topalovic en Martijn Anhalt, Verena Balz, Artur Borejszo , Anna Borzyszkowska, Klaas Hofman, Tom Jonckers , Lucas Lou, Joao Mendes, Ali Saad, Kris Schaasberg, Claudia Strahl, Petar Zaklanovic
Mirakelsteeg, Leiden

Mirakelsteeg, Leiden

Portaal Woningcorporatie

Mirakelsteeg, Leiden

Het plan ‘Mirakelsteeg’ was de landelijke winnaar van de ‘Nieuw Elan’ competitie. De prijsvraag onderzocht de toekomst van de wijken uit de jaren ’70 en ‘80, gekarakteriseerd door een eenvormig straatbeeld, woningen met slecht geïsoleerde dakopbouwen, onvoldoende parkeerplaatsen en onduidelijk gedefinieerde publieke ruimten. Ons plan benadert de wijk als ruimtelijke onderneming, inspelend op de dingen die de binnenstad het meest ontbeert, namelijk parkeerplaatsen en groene openbare ruimte.

Daarom stelden we nieuwe parkeerplaatsen in de binnenplaats van het woonblok onder een verhoogd woondek voor, en gediversifieerde en beter geïsoleerde huizen met een hogere waarde, aan een autovrije woonstraat met levendige openbare ruimte. Dit resulteert in een dynamisch plan dat richting geeft aan de ruimtelijke organisatie van de wijk.

stedelijke transformatie
Leiden
2010-2011
Portaal Woningcorporatie
Han Dijk, Emile Revier, Boris Hocks, Justina Muliuolyte
Project A101, Moskou

Project A101, Moskou

Masshtab Management Company Ltd.

Project A101, Moskou

In 2007 voltooide PosadMaxwan Project A101, een masterplan van 6000ha, na het winnen van een internationale prijsvraag twee jaar eerder. Deze New Town voor 230.000 inwoners ten zuidwesten van Moskou is een van de grootste stedelijke projecten in Europa. Op basis van nauwe samenwerking met de opdrachtgever, ingenieurs, landschapsarchitecten en lokale adviseurs is het masterplan goedgekeurd door de regionale autoriteiten.

Het project omvat 116.000 woningen in verschillende groottes en typen, 13 multifunctionele centra, een bedrijvenpark met 500.000 m2 kantooroppervlakte, een nieuwe universiteit en een compleet nieuw netwerk aan wegen en openbaar vervoer. Om een hoogwaardige sociale infrastructuur op te zetten, maken daarnaast twee ziekenhuizen, 20 gezondheidsklinieken, 60 scholen en 150 peuterspeelzalen onderdeel uit van het plan. Onze eerste prioriteit was de ontwikkeling van een sociaal duurzame stad, waar de inwoners alle noodzakelijke publieke voorziening binnen bereik hebben.

116.000 woningen, 1.185.000 m2 commerciële ruimte, 910.000 m2 industrieel, 530.000 m2 retail, 604.000 m2 sociale infrastructuur, 600 ha park, 4 tramlijnen aansluitend op het Moskouse metrosysteem, universiteit, scholen, peuterspeelzalen, 2 ziekenhuizen
Moskou, Rusland
2007
Masshtab Management Company Ltd.
Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura, Darrel Ronald, Anna Borzyszkowska, Jason Hilgefort, Klaas Hofman, Marcin Koltunski, Max Cohen de Lara, Marianna Rentzou, Thomas Stellmach, Claudia Strahl, Stephanie Wong
URS Corporation (Development Planning & Engineering), H+N+S Landschapsarchitecten
UN-Habitat Myanmar

UN-Habitat Myanmar

UN-Habitat, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

UN-Habitat Myanmar

Myanmar staat op een cruciaal punt in haar recente geschiedenis. Sinds 2011 heeft het land een omslag gemaakt naar een sociale en economische liberalisering met een meer marktgerichte economie, wat leidt tot een enorme verstedelijking. Dit biedt een unieke gelegenheid om de toekomst van veel steden in Myanmar te definiëren.

Een van die transformatiesteden is Yangon. De voormalige hoofdstad van Myanmar groeit naar verwachting tot 11 miljoen inwoners in 2040, wat meer dan een verdubbeling zou zijn ten opzichte van 2015. Het UN-Habitat Urban Lab Team werkte dat jaar aan een plan voor de stadsuitbreiding. Een team van Nederlandse bureaus (wijzelf, Urban Codes, Felixx Landschapsarchitecten en MakeTank) heeft dit met lokale partijen uitgewerkt.

Er zijn zeven plekken in Yangon aangewezen om deze groei te accommoderen, waaronder het Htantabin gebied van 100 km2. Dit gebied transformeert onder het masterplan van het UN-Habitat Urban Lab Team tot een veerkrachtige en betaalbare stedelijke omgeving, voor de huisvesting van maximaal 750.000 personen. De opzet van de nieuwe wijk is gebaseerd op een stedelijk watersysteem en bouwt voort op de verbindingen met de bestaande stad. Het voorstel bestaat uit nieuwe kernen en een netwerk van verschillende vervoermiddelen. Voor een gefaseerde ontwikkeling is een strategie in tijd uitgezet, om een stedelijke omgeving met voldoende dichtheid, faciliteiten en betaalbare woningen te realiseren.

Het project maakte deel uit van de UN-Habitat Global Network of Urban Planning and Design Labs. De resultaten zijn gepresenteerd op de Habitat III conferentie in Quito en op de Biënnale van Venetië, in het kader van de 15e Internationale Architectuurtentoonstelling 'Reporting From the Front' in 2016.

plan voor stadsuitbreiding
Yangon, Myanmar
2015-2016
UN-Habitat, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
PosadMaxwan, Felixx Landschapsarchitecten, Make Tank, Urban Codes
Beijerlandselaan, Rotterdam

Beijerlandselaan, Rotterdam

Atelier Rijksbouwmeester

Beijerlandselaan, Rotterdam

De Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid maakt zich op voor een rigoureuze transformatie in de komende jaren, die de straat aantrekkelijker en veiliger moet maken. Vooral de aanpak van ondermijnende criminaliteit (zoals witwaspraktijken) is een aandachtspunt. In een multidisciplinair team hebben we in opdracht van de Rijksbouwmeester de problematiek én de potentie van de Beijerlandselaan geanalyseerd. Samen stellen we ruimtelijke, programmatische en sociale oplossingsrichtingen voor die de ondermijnende criminaliteit tegengaan. Voorbeelden van oplossingsrichtingen zijn:

 • Een centralere positie voor de Beijerlandselaan, als hart van de wijk, met een betere bereikbaarheid en verbinding met de directe omgeving en Feyenoord City
 • Betere indeling van het straatprofiel waardoor meer verbinding ontstaat op straatniveau
 • Meer functies op de Beijerlandselaan dan enkel winkels, om ook buiten openingstijden de levendigheid te stimuleren
 • Aangenamere verblijfsplekken

Bovendien stellen we de oprichting van de Sociale Winkelbouw Corporatie voor. Zo kunnen ondernemingen die een engagement met de buurt en inwoners hebben een plek krijgen in de wijk. De betrokkenheid van ondernemers wordt met hulp van een bonus-malussysteem vergroot: actieve inzet voor een aantrekkelijke, veilige straat vertaalt zich in lagere huurprijzen voor de winkeliers, het tegenovergestelde gedrag leidt tot huurverhoging.  

Ga naar interview met de Rijksbouwmeester
ontwerpend onderzoek
Rotterdam
2018
Atelier Rijksbouwmeester
Han Dijk, Gintare Norkunaite, Georgia Ion, Froukje Taconis, Eva Verberne
Cihan Bugdaci (Gentlemen A.R.T.), Gwen van Eijck (Erasmus Universiteit, afdeling Criminologie)

Benieuwd hoe PosadMaxwan nog meer werkt aan de schone, slimme en gezonde stad? Of sta je zelf voor een uitdagende, ruimtelijke opgave en wil je weten hoe we dat kunnen oplossen? Neem dan contact met ons op. Dit is slechts een kleine greep uit ons portfolio; we geven je graag meer informatie.